Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αρχείο οπτικοασκουστικών μαρτυριών

Το Αρχείο Οπτικοακουστικών Μαρτυριών δημιουργήθηκε το 2001 στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Από το Δεκέμβριο 2018 στεγάζεται στο Εργαστήριο Ιστορίας. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως «Τράπεζα Μνήμης» όπου θα καταχωρούνται ηχογραφημένες και βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις ζωής καθώς και φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, ώστε να διασωθούν για τις μελλοντικές γενιές σημαντικές πτυχές της βιωμένης ιστορίας και να διατεθούν στο ευρύτερο κοινό για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι συλλογές του Αρχείου προέρχονται από έρευνες που πραγματοποιούνται από ερευνητές ερευνητικών προγραμμάτων, από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΙΑΚΑ, από συνεργάτες των Εργαστηρίων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, από τα μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙΒΟ) και από δωρεές. Το Αρχείο είναι προσβάσιμο σε ερευνητές στους χώρους του Εργαστηρίου Ιστορίας.

Οργάνωση του Αρχείου

Το Αρχείο περιέχει 27 συλλογές και πάνω από 1000 ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις. Εμπλουτίζεται δε συνεχώς με νέο υλικό. Για κάθε συλλογή υπάρχει μια σύντομη περιγραφή και ένας συνοπτικός πίνακας (Masterlog), στον οποίο αναγράφονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές κάθε συνέντευξης, τη χρονική διάρκεια, τα μέσα και το φορμάτ αποθήκευσης, τους ειδικούς όρους χρήσης και τα συνοδευτικά υλικά. Για κάθε συνέντευξη υπάρχει το αρχικό ηχητικό ή βιντεοσκοπημένο αρχείο καθώς και τα αντίγραφά του, μια περίληψη, ένα ημερολόγιο του ερευνητή, ένα δελτίο πληροφορητή και τα παραχωρητήρια με τα οποία οι αφηγητές και αφηγήτριες παρέδωσαν τη συνέντευξη του στο Αρχείο, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους για τη χρήση της. Σε πολλές συνεντεύξεις υπάρχουν και συμπληρωματικά τεκμήρια (φωτογραφίες, βιντεοταινίες, σκαναρισμένο αρχειακό υλικό).

Οι συλλογές του Αρχείου

Οι συλλογές του Αρχείου Οπτικοακουστικών Μαρτυριών οργανώνονται θεματικά και χρονολογικά (κατά τη σειρά απόκτησής τους). Κάθε συλλογή έχει ένα κωδικό βάσει του οποίου ταξινομούνται οι συνεντεύξεις στον κατάλογο του Αρχείου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας