Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Λαϊκός πολιτισμός και διαδίκτυο. Η περίπτωση του Youtube (2012-2014)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Αυδίκος

Η έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση και τη μελέτη σχέσης των λαϊκών παραστασιακών τεχνών και του λαϊκού πολιτισμού γενικότερα με το Youtube . Ειδικότερα, εξέτασε τα νέα φαινόμενα που εμφανίζονται μέσα από την μετάδοση, αναμετάδοση, σχολιασμό και παραγωγή ερασιτεχνικών βίντεο στο Youtube , που έχουν ως βασική τους θεματολογία τις λαϊκές παραστασιακές τέχνες (μουσική και χορό). Και ακόμη μέσα από τις πολυσύνθετες διαδικασίες που εντοπίζονται στο πλαίσιο του Youtube:

  1. ποιές είναι οι νέες διαστάσεις που λαμβάνουν η μουσική και ο χορός ως εκφάνσεις του μορφώματος που ονομάζεται Ελληνικός λαϊκός πολιτισμός.
  2. ποιές είναι οι αναπαραστάσεις που προβάλλονται για την Ελληνική πολιτισμική ταυτότητα σε σχέση με τις αντίστοιχες γειτονικών κρατών.
  3. ποιο το νόημα και το περιεχόμενο της έννοιας της «δημιουργικότητας» στο πλαίσιο του Youtube.
Ερευνητικά αποτελέσματα:

Χρήστος Παπακώστας, Λαϊκός πολιτισμός και διαδίκτυο. Η περίπτωση του Youtube, μεταδιδακτορική έρευνα, επόπτης Ε. Αυδίκος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / ΙΑΚΑ

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Λαϊκός πολιτισμός και διαδίκτυο», Βόλος, Νοέμβριος 2013

Πρακτικά συνεδρίου (υπό έκδοση)

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας