Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παραγωγή Serious Game (παιχνίδι με σοβαρό σκοπό) με ανθρωπολογικό περιεχόμενο, με βάση ψηφιακής εθνογραφικής έρευνας (2019)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ
Επιστημονική Υπεύθυνη: Πηνελόπη Παπαηλία

H έρευνα αφορούσε τη δημιουργία ενός «σοβαρού» ή «κριτικού» παιχνιδιού σχετικά με επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα όπως η υποκειμενικότητα στην ψηφιακή συνθήκη, η κατηγοριοποίηση και τα στερεότυπα, η συλλογή και διαχείριση δεδομένων και τα υβριδικά δυνητικά περιβάλλοντα. Σε μεθοδολογικό επίπεδο το έργο μελέτησε πώς τα σοβαρά/κριτικά παιχνίδια μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία πολιτισμικής κριτικής, δίαυλοι δημιουργικής έκφρασης και νέες μορφές επιχειρηματολογίας, εκπαίδευσης και εγγραμματισμού.

Ερευνητικά αποτελέσματα:
Παρουσίαση και «παίξιμο» των παιχνιδιών στο 3ο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities με θέμα Data & Power (2019, Μακρινίτσα), στην έκθεση του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου του Games and Learning/ Serious Games Society GALA conference (Αθήνα, 2019) και στο ViZ Laboratory of Visual Culture (Αθήνα, 2020) στην εκδήλωση “AnthroGames.”

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας