Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Λογοτεχνία και διαθεματικότητα: ερευνητικές προσεγγίσεις των σχολικών εγχειριδίων και της διδακτικής πράξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2003-2004)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
Επιστημονική Υπεύθυνη: Β. Λαλαγιάννη (ΠΘ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος για το λαϊκό πολιτισμό: Ευάγγελος Αυδίκος

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανίχνευση της δυνατότητας διαθεματικών προσεγγίσεων στο χώρο της λογοτεχνίας μέσα από 1. τη διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων και 2. έρευνα των στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευτικών στη σχολική πράξη.

Ερευνητικά αποτελέσματα:

Χειρόγραφο με παρατηρήσεις για το πώς εμφανίζεται ο λαϊκός πολιτισμός στα εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας