Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κουλτούρες «θρησκευτικής» πρακτικής στη σύγχρονη Ελλάδα: Διερευνώντας οριοθετήσεις του θρησκευτικού και του κοσμικού (2011)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών
Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Γιακουμάκη

Η έρευνα αφορούσε τη θρησκευτικότητα, τις προσλήψεις της θρησκείας και τις θρησκευτικές πρακτικές σε σύγχρονα ελληνικά συμφραζόμενα. Με εθνογραφική επιτόπια έρευνα ιδίως στον πανεπιστημιακό χώρο, στόχος της μελέτης ήταν να συμβάλει κυρίως: α) στην κατανόηση του θρησκευτικού φαινομένου στον ελληνικό χώρο σήμερα, συγκριτικά με ιστορικές στιγμές που η θρησκεία αποτελούσε συστατικό στοιχείο της «εθνικής» ταυτότητας, β) στη γνώση των πολλαπλών χρήσεων της «θρησκείας» σήμερα από τους πληροφορητές ως νεωτερικά υποκείμενα, και γ) στην κατανόηση της διαπλοκής θρησκείας και πολιτικής ιδεολογίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας