Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο (2003-2005)

Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επιστημονικός Υπεύθυνος Περιφέρειας Θεσσαλίας: Ευάγγελος Αυδίκος

Το πρόγραμμα στόχευε, όπως και όλες οι άλλες φάσεις, στην ένταξη των Τσιγγανοπαίδων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συγκεκριμένη δεύτερη φάση το πρόγραμμα οργανώθηκε με βάση τις γεωγραφικές περιφέρειες, ώστε να καταστεί πιο εφικτή η εστίαση στους κοινωνικούς παράγοντες (νομαδική ζωή, στερεότυπα για τους Τσιγγάνους, αναπαραστάσεις του φύλου, συνθήκες υγιεινής στους καταυλισμούς, κ.λπ), που προκαλούν προβλήματα στην εκπαιδευτική ένταξη. Το πρόγραμμα είχε ως βασικό στόχο την αλληλοσυσχέτιση του σχολείου και των κοινωνικών θεσμών, ώστε να θεραπευθούν -στο μέτρο του δυνατού- οι ανασχετικοί παράγοντες.

Ερευνητικά αποτελέσματα:

Εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού εγγραφών τσιγγανοπαίδων στα σχολεία της Θεσσαλίας, δημιουργία και λειτουργία δύο μουσικών εργαστηρίων (Σοφάδες Καρδίτσας και Αγία Παρασκευή Βόλου), σχολή γονέων στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας Βόλου με ομιλίες από παιδαγωγούς και ψυχολόγους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας