Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επιχειρησιακό σχέδιο λειτουργίας του λαογραφικού – ιστορικού μουσείου Λάρισας και δικτύωσης του με το σύνολο των λαογραφικών συλλογών του θεσσαλικού χώρου (2005)

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Αυδίκος

Στόχος του έργου ήταν:

 1. Διαγνωστική έκθεση – στρατηγική Θεσσαλικού πολιτιστικού προϊόντος (χρήση μεθοδολογίας SCOP και βάσης δεδομένων δικτύου.
  • Καταγραφή και αξιολόγηση του Θεσσαλικού πολιτιστικού και λαογραφικού «προϊόντος» (θεματική και χωροταξική κατανομή, τάσεις και αξιολόγηση με όρους 10ετίας)
  • SWOT ανάλυση, στρατηγική, τμηματοποίηση της αγοράς, αξιολόγηση τουριστικού «προϊόντος», τοποθέτησής του, πολιτικής τιμολόγησης υπηρεσιών και προώθησής του.
 2. Αποτύπωση του «μουσειακού λαογραφικού προϊόντος και υλικού της Θεσσαλίας προς δικτύωση» και θεματική ανάλυση σε δύο επίπεδα
  • Λαογραφικού μουσείου Λάρισας
  • Λαογραφικού Μουσείου Λάρισας και Λαογραφικών ατομικών και συλλογικών συλλογών και εκθετηρίων Θεσσαλίας
 3. Λαογραφικό ιστορικό μουσείο Λάρισας και δικτύωση λαογραφικών εκθετηρίων
 4. Ανάπτυξη του μουσείου και της δικτύωσής κατά την επόμενη πενταετία, 2005-2010
 5. Μάρκετινγκ και επιχειρησιακός σχεδιασμός Α΄ πενταετίας 2005-2010
Ερευνητικά αποτελέσματα:

Επιχειρησιακό Σχέδιο Λειτουργίας του Λαογραφικού – Ιστορικού Μουσείου Λάρισας και Δικτύωσής του με το σύνολο των λαογραφικών συλλογών του θεσσαλικού χώρου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας