Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Άλλοι διδάσκοντες

Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ

Ρέα Ματσάγγου
ΕΔΙΠ
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία των Θρησκειών

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Χριστίνα Μητσοπούλου
ΕΔΙΠ
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία (κεραμική, εικονογραφία, αρχαιολογία της λατρείας, μικροτεχνία), Ιστορία της Αρχαιολογίας, Πλαστές Αρχαιότητες), Πολιτιστικός Τουρισμός/Ξεναγική

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Θέμης Ντάλλας
ΕΔΙΠ
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτιστική αστρονομία, Διαδικτυακές εφαρμογές

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου
ΕΔΙΠ
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αποσπασμένοι από τη Μέση Εκπαίδευση

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας