Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΙΑΚΑ

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά  με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3), σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατάθεση Αίτησης συμμετοχής, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ευκρινές αντίγραφο ΑΔΤ
 • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου
 • Ευκρινές αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας πτυχιούχου

Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων

Α) Οι κατατακτήριες  εξετάσεις  διενεργούνται στα μαθήματα:

 • Ειδική εξέταση στην Ιστορία
 • Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία
 • Ειδική εξέταση στην Κοινωνική  Ανθρωπολογία

Β) Οι επιτυχόντες με ευθύνη της Επιτροπής Προγράμματος  Σπουδών, εντάσσονται σε εξάμηνο σπουδών που δεν είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

Γ) Τα τρία μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Οι κατατασσόμενοι κατά περίπτωση θα απαλλάσσονται από μαθήματα, ή θα υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης στην οποία θα εισηγείται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έχει ως εξής:

 • Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, Αθήνα, Πεδίο, 2017.
 • Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Αθήνα, Βιβλιόραμα, τομ. Β1, 2002
 • Π. Βόγλης, Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2010
 • R. Treuil-P.Darcque-J-C.Poursat-G. Touchais, Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα, 1996
 • O. Dickinson, Αιγαίο. Η Εποχή του Χαλκού, Αθήνα, 2003
 • Ντ. Βασιλικού, Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός, Αθήναι, 1995
 • Joy Hendry, Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική, 2011
 • Τhomas Η. Εriksen, Mικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα. Αθήνα: Κριτική, 2007 (κεφ. 9, 10, 16, 17, 18)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος ΙΑΚΑ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας