Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορικό

1993

Ιδρύεται το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας (Π.Δ.177/21-4-1993). Λειτουργεί και δέχεται φοιτητές από το Σεπτέμβριο του 1998.

2002

Μετονομάσθηκε σε Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Ν. 3027/28.6.2002). Το Τμήμα είναι αυτόνομο από τις 23/4/2002.

Το ΙΑΚΑ εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και εδρεύει στο Βόλο. Κάθε χρόνο δέχεται περίπου 100 φοιτητές.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας