Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παρουσίαση του ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα»

Το ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 5540/τ. Β’/17.12.2020, και ξεκινά τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΙΑΚΑ στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας. Σε αυτήν την κατεύθυνση το ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα»  βασίζεται στην συνέργεια του Τομέα Ιστορίας και του Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, τη μελέτη της κινητικότητας.

Το ΠΜΣ εμβαθύνει την γνώση και την έρευνα σχετικά με τη κινητικότητα σε όλες τις εκδοχές της, όπως μεταξύ άλλων την μετανάστευση, τις βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών, την διακίνηση ιδεών, επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αγαθών, τις τεχνολογίες μετακίνησης και κυκλοφορίας, τα διεθνικά οικονομικά δίκτυα και τη δημιουργία ταυτοτήτων και κοινοτήτων βασισμένων στην κινητικότητα.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) η επιστημονική μελέτη και κατανόηση των ποικίλων μορφών κινητικότητας και του τρόπου με τον οποίο η κινητικότητα επηρεάζει την ανθρώπινη δράση και τις κοινωνικές σχέσεις στον χώρο και τον χρόνο, β) η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της κινητικότητας στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, γ) η επαγγελματική εξειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των νέων επιστημόνων από την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ οργανώνεται με βάση μαθήματα που παρέχουν ο Τομέας Ιστορίας και ο Τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τα οποία προωθούν την διεπιστημονικότητα στην μελέτη της κινητικότητας, την συνέργεια μεταξύ των διδασκόντων, και την καινοτόμα προσέγγιση των φοιτητών-τριών σε ζητήματα αιχμής.

Το ΠΜΣ υιοθετεί την διεπιστημονική προσέγγιση με βάση την οποία η ιστορία και η κοινωνική ανθρωπολογία συνδυάζονται με τα μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία της πολιτισμικής κριτικής, της κριτικής θεωρίας, των σπουδών του φύλου, της εθνομουσικολογίας και των σπουδών της ψηφιακότητας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σπουδές στην κινητικότητα» (MSc in Studies on Mobility.)

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/-οί απόφοιτες/-οι Α.Ε.Ι. Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Καλών Τεχνών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας