Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Ιστορία: Οι εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας

  • Κωδικός: ΙΣ2951
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εξετάζει την ιστορία των Εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδας από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι και τη λήξη του Α' Π.Π. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις, λιγότερο γνωστές, κοινότητες των Εβραίων της Θεσσαλίας, πριν και μετά την προσάρτηση της τελευταίας στο ελληνικό κράτος. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με ποσοτικές πηγές και ερωτήματα, που αφορούν τον θεσσαλικό εβραϊκό πληθυσμό, όπως η συγκρότηση νοικοκυριού, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και οι μετακινήσεις των Εβραίων εντός και εκτός των συνόρων. Θα διερευνήσουμε επιμέρους θέματα, όπως: οι "αποστάσεις" αλλά και οι συνεργασίες  των εβραϊκών κοινοτήτων με το χριστιανικό και μουσουλμανικό πληθυσμό, η συγκρότηση των σχολείων της Alliance Israélite Universelle  στη Θεσσαλία, καθώς και τη θέση των Θεσσαλών Εβραίων μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης.

Συγγράμματα

  • Fleming, K.E. (2009): Ιστορία των ελλήνων εβραίων, Οδυσσέας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας