Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανονισμός πρακτικής άσκησης

Αντικείμενο

Μέσω το Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών του ΙΑΚΑ επιδιώκεται (α) η εμπέδωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στα μαθήματα μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους ή τη διερεύνηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής τους, (β) η αμοιβαία ευαισθητοποίηση φορέων υποδοχής και ασκουμένων για τη συμβολή της τριπλής κατάρτισης των αποφοίτων του ΙΑΚΑ (Ιστορικής, Αρχαιολογικής, Ανθρωπολογικής) στη σύγχρονη, πολυπολιτισμική πια, ελληνική κοινωνία και την αναγνώριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των φοιτητών και αποφοίτων του τμήματος που απορρέουν από την φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών του ΙΑΚΑ, το οποίο έχει σαν κοινό άξονα τη διεπιστημονικότητα και τις νέες τεχνολογίες.

Με το πρόγραμμα ΠΑ το Τμήμα αποσκοπεί στην τοποθέτηση όλων των φοιτητών σε φορείς και οργανισμούς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, γνώση των συνθηκών εργασίας και έρευνας και μεταφορά της αξιολογημένης συνολικής εμπειρίας που αποκτάται στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχομένων από το Τμήμα γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται και η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων μέσω της άμεσης ενημέρωσής τους στο περιβάλλον εργασίας. Οι φοιτητές συνεπώς θα πραγματοποιούν την ΠΑ σε εργασιακούς χώρους που θα έχουν άμεση συνάφεια με τα ειδικά επαγγελματικά-ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Προϋποθέσεις

Στην Π.Α. συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος των σπουδών τους και έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα τρία (3) Υποχρεωτικά και σε δέκα (10) τουλάχιστον Καταστατικά μαθήματα των τριών πρώτων ετών φοίτησης. Η επιλογή των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

  1. Το έτος φοίτησης - προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που βρίσκονται μεταξύ 3ου και 4ου έτους.
  2. Την αναλυτική βαθμολογία στα τρία (3) Υποχρεωτικά και στα δέκα (10) τουλάχιστον Καταστατικά μαθήματα των τριών πρώτων ετών φοίτησης.
  3. Προφορική συνέντευξη με επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, που ορίζεται από τη Συνέλευση και στην οποία συμμετέχει ο/η επόπτης καθηγητής/τρια. Η επιτροπή συνεκτιμά τον αριθμό των Καταστατικών μαθημάτων της Κατεύθυνσης και τη βαθμολογία των ενδιαφερόμενων φοιτητών/τριών.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα θέσεων και οι προτιμήσεις των ασκουμένων, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές/τριες με αναπηρία, φοιτητές/τριες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στην ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων, στην ισότητα ευκαιριών και μη διάκρισης.

Εφόσον ο αριθμός των φοιτητών/τριών που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο ασκουμένων, εφαρμόζεται το κριτήριο της προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης. Τα κριτήρια αυτά αποδεικνύονται με την τήρηση σχετικών αρχείων στη γραμματεία της Π.Α. (βεβαίωση έτους σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, γραπτή βεβαίωση επιτροπής, σειρά υποβολής αίτησης).

Το κριτήριο των μαθημάτων θα εφαρμοστεί απ' το ακαδημαϊκό έτος 2013- 2014.

Διάρκεια

Η Π.Α. διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ η ανώτερη διάρκειά της ορίζεται σε δύο μήνες. Διεξάγεται μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις. Χρονικό όριο έναρξης είναι η λήξη της εξεταστικής του Ιουνίου και χρόνος λήξης η έναρξη της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Η Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ολόκληρη σε ένα καλοκαίρι, είτε τμηματικά σε δύο καλοκαίρια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των φοιτητών και την προσφορά των συνεργαζόμενων φορέων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Π.Α. και την Επιτροπή Π.Α., η Π.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός καλοκαιρινών μηνών, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσονται τα μαθήματα ή οι εξετάσεις.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας