Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πτυχιακή εργασία

Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική, θα πρέπει να εντάσσεται στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής (Ιστορία, Αρχαιολογία ή Κοινωνική Ανθρωπολογία). Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε τρία μαθήματα (15 π.μ.), τα οποία αφαιρούνται από όποια κατηγορία μαθημάτων επιθυμούν οι φοιτητές, πλην των υποχρεωτικών και των φροντιστηριακών

Περιγραφή της Πτυχιακής Εργασίας

Η εργασία είναι ως ένα βαθμό πρωτότυπη με την έννοια ότι αποτελεί προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της.

Σκοπός της είναι να αποδείξει ο φοιτητής την εξοικείωση με το αντικείμενο και τις ικανότητές του στην ερευνητική διαδικασία.

Το θέμα της ΠΕ άπτεται του γνωστικού αντικειμένου της ιστορίας και των επιστημών που συνδέονται με αυτήν στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Το θέμα της ΠΕ προτείνεται από το φοιτητή, σε συνεννόηση με έναν από τους διδάσκοντες του Τμήματος, ο οποίος θα είναι και ο Επόπτης της εργασίας του. Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επόπτη.

Η έκταση της ΠΕ είναι τουλάχιστον 40-50 σελίδες. Ο κύριος κορμός της ανέρχεται τουλάχιστον στα 4/5 της εργασίας.

Επιτροπή και Εποπτεία Πτυχιακής Εργασίας

Την ΠΕ εποπτεύει σε όλο το διάστημα της εκπόνησής της ένας από τους διδάσκοντες του Τμήματος, ο Επόπτης της ΠΕ.

Ο φοιτητής απευθύνεται στον διδάσκοντα με τον οποίον επιθυμεί να συνεργαστεί για να φέρει το κύριο βάρος της καθοδήγησής του (Επόπτης της ΠΕ). Ο διδάσκων υποχρεούται να απαντήσει στον φοιτητή μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Τα στάδια εκπόνησης της ΠΕ παρακολουθεί και ενός ακόμη διδάσκων του Τμήματος, ο οποίος ορίζεται από τον Επόπτη της ΠΕ σε συνεννόηση με το φοιτητή και με βάση το θέμα και το είδος της εργασίας. Ένα τουλάχιστον από τα δύο μέλη της Επιτροπής της ΠΕ πρέπει να είναι μέλος του ΔΕΠ του τμήματος.

Σε περίπτωση που ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στη συνεργασία Επόπτη-φοιτητή, το ζήτημα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Ο διδάσκων δεν υποχρεούται να αποδεχθεί την εποπτεία περισσοτέρων από 5 ΠΕ. Τροποποίηση αυτού του ορίου είναι δυνατή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Διαδικασία εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας

Καλό είναι οι φοιτητές να επιλέγουν πτυχιακή εργασία κατά το πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους. Η διαδικασία επιλογής και κατάθεσης του θέματος της ΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με το πέρας του έκτου εξαμήνου σπουδών του φοιτητή και πάντως όχι αργότερα από την 31η Μαΐου.

Προκαταρκτική διαδικασία

Ο φοιτητής επιλέγει, καταρχήν, το θέμα του και τον Επόπτη της εργασίας του, με τον οποίο έρχεται σε συνεννόηση για την αποσαφήνιση και έγκριση του θέματός του.

Υποβάλλει αίτηση στην Γραμματεία για την κατοχύρωση του θέματός του, η οποία εξακριβώνει ότι δεν έχει εκπονηθεί ή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη Πτυχιακή Εργασία με το ίδιο θέμα και δίνει εγγράφως την έγκρισή της. Όταν λάβει αυτήν την έγκριση, ο φοιτητής μπορεί να αρχίσει την εργασία του.

Μετά την κατοχύρωσή του το θέμα είναι, καταρχήν, οριστικό. Αλλαγή θέματος μπορεί να αντιμετωπισθεί με σοβαρή αιτιολόγηση από τον φοιτητή και μετά από έγκριση του Επόπτη του. Αλλαγή του Επόπτη μπορεί επίσης να αντιμετωπισθεί είτε λόγω αλλαγής του θέματος, είτε για οποιονδήποτε άλλο έκτακτο λόγο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο θέμα αναφέρεται σε νέα αίτηση του φοιτητή για την έγκριση του νέου θέματος.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής παρακολουθεί και παρακολουθείται από τον διδάσκοντα επόπτη του. Η επικοινωνία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και την παρακολούθηση ενός ή δύο σεμιναρίων – φροντιστηρίων στην οποία μετέχουν όλοι οι φοιτητές που εκπονούν ΠΕ με τον ίδιο διδάσκοντα.

Στις πρώτες συναντήσεις μπορεί να γίνεται αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και οργανόγραμμα της εργασίας. Ο φοιτητής παρουσιάζει δείγμα της εργασίας του, το οποίο ελέγχεται επισταμένως και βελτιώνεται από τον Επόπτη. Με βάση αυτό το δείγμα ο Επόπτης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες.

Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επόπτη περιορίζεται ενδεχομένως στον έλεγχο της υπόλοιπης εργασίας, στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών και σε γενικές κατευθύνσεις.

Όταν η εργασία πάρει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στους Επόπτες. Με βάση τα σχόλιά τους ο φοιτητής δίνει την τελική της μορφή και καταθέτει δύο νέα αντίτυπα, το αργότερο την πρώτη ημέρα της εξεταστικής περιόδου. Ο Επόπτης δίνει στο φοιτητή την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του μόνον εφόσον κρίνει ότι θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). Στην αντίθετη περίπτωση, επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για βελτιώσεις.

Όταν λάβει την άδεια να υποστηρίξει την εργασία του, ο φοιτητής καταθέτει και ένα αντίτυπο στη Γραμματεία που προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Όλα τα κείμενα που υποβάλλονται είναι δακτυλογραφημένα.

Yποστήριξη της Πτυχιακής Εργασίας

Η δημόσια υποστήριξη της ΠΕ γίνεται ενώπιον Επιτροπής η οποία απαρτίζεται από τον Επόπτη και έναν ακόμη διδάσκοντα του τμήματος που έχει κληθεί απ' αυτόν. Το ένα μέλος της Επιτροπής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ. Ο φοιτητής παρουσιάζει την εργασία του και κατόπιν απαντά σε ερωτήσεις της επιτροπής και του κοινού.

Η υποστήριξη της ΠΕ ορίζεται το νωρίτερο δύο εβδομάδες μετά την κατάθεση του τελικού κειμένου στον Επόπτη και κατά προτίμηση κοντά ή μέσα σε εξεταστική περίοδο. Η ημερομηνία ανακοινώνεται στο Τμήμα μέσω Γραμματείας.

Στο τέλος της υποστήριξης τα δύο μέλη της Επιτροπής συσκέπτονται ιδιαιτέρως και βαθμολογούν την ΠΕ. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στη συνέχεια στον υποψήφιο και κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία.

Άλλα θέματα

Μετά το πέρας της διαδικασίας της υποστήριξης, ο βαθμός της ΠΕ κατατίθεται στη Γραμματεία. Η βιβλιοθήκη τηρεί αλφαβητικούς κατάλογους συγγραφέων, θεμάτων και χρηστών κάθε ΠΕ. Οι Διπλωματικές Εργασίες δεν δανείζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της βιβλιοθήκης. Φωτοαντίγραφα μέρους ή συνόλου γίνονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

Το Τμήμα αναλαμβάνει τη μετάφραση και δημοσίευση στην αγγλική γλώσσα εκείνων των ΠΕ που, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πληρούν τα κριτήρια για το σκοπό αυτό. Εισηγείται τριμελής επιτροπή ΔΕΠ στην οποία δεν μετέχουν οι αρχικοί βαθμολογητές της ΠΕ.

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό επιλύονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Ο παραπάνω Κανονισμός ισχύει για όλους τους φοιτητές του τμήματος.

Ειδικές ρυθμίσεις

Η ΠΕ αντιστοιχεί σε 3 μαθήματα για όλους τους φοιτητές που ενεγράφησαν στο τμήμα από το ακαδ. έτος 1999/2000 και εξής. Εξαιρούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που ενεγράφησαν στο τμήμα το ακαδ. έτος 1998/99, για τους οποίους ισχύουν οι μεταβατικές ρυθμίσεις (η ΠΕ αντιστοιχεί σε 2 μαθήματα).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας