Αρχαιολογία

Κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου Αρχαιολογίας

Λειτουργία

Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 10:00 μέχρι 18:00 και στεγάζεται στο κτίριο Δελμούζου στον έκτο όροφο και στην αίθουσα 12.

Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί από το Τμήμα και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου, την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση των οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες και αποσκοπούν στη φύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

Χρήση

Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, βοηθητικό διδακτικό προσωπικό). Πρόσωπα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιήσουν το εργαστήριο μόνο μετά από άδεια του διευθυντή. Οι χρήστες του εργαστηρίου θα πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την εργασία άλλων ατόμων ή που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του .

Επιτρέπεται η διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου από τις 15:00 έως 21:00, κατόπιν συνεννόησης με τον διευθυντή.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Τα κινητά όργανα του εργαστηρίου επιτρέπεται να δανείζονται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για χρήση εντός και εκτός των χώρων του εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου υπό τους εξής όρους:

Α) η χρήση τους αποσκοπεί στη διεξαγωγή εργασιών οι οποίες εξυπηρετούν ανάγκες που σχετίζονται με την έρευνα, την εκπαιδευτική διαδικασία και την τεκμηρίωση

Β) η μετακίνηση των οργάνων θα καταγράφεται σε ειδικό για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο, όπου ο παραλήπτης σημειώνει το όργανο ή το σκεύος που δανείζεται, την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης, τα προσωπικά του στοιχεία, το χρονικό διάστημα για το οποίο δανείζεται το όργανο και το σκοπό της χρήσης του.

Γ) τα όργανα επιστρέφονται μετά τη χρήση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Για τυχόν βλάβη ή απώλεια τους ευθύνεται αποκλειστικά ο παραλήπτης, ο οποίος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη.

Επιτρέπεται η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του εργαστηρίου για εργασίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη και δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους όπως και των αντιστοίχων passwords. Ο διαχειριστής του δικτύου του Τμήματος ΙΑΚΑ ελέγχει συστηματικά την σύμφωνη με τον κανονισμό χρήση των κωδικών. ‘Όταν έκτακτες ανάγκες (π.χ. συντήρηση, τεχνικές βλάβες, αναβάθμιση δικτύου και εξοπλισμού) το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας των υπολογιστών, για όσο χρόνο απαιτείται.

Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη εγκατάσταση λογισμικού στους υπολογιστές καθώς και στον λοιπό ψηφιακό εξοπλισμό των εργαστηρίων. Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο η επέμβαση ή αλλαγή στο εγκατεστημένο λογισμικό και ιδίως στο λειτουργικό σύστημα και τα άλλα βασικά αρχεία των υπολογιστικών και λοιπών ψηφιακών συστημάτων του εργαστηρίου.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των εκτυπωτών και του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την αναπαραγωγή μεγάλου αριθμού αντιγράφων. Δεν επιτρέπεται η εκτύπωση ή αναπαραγωγή εγγράφων που δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο και τις δραστηριότητες του.

Τα βιβλία και εν γένει το έντυπο υλικό που διαθέτει το εργαστήριο δεν δανείζεται, εκτός αν ο διευθυντής αποφασίσει διαφορετικά.

Το υλικό του αρχείου του εργαστηρίου, καθώς και οι διαφάνειες του εργαστηρίου, καθώς και κάθε άλλο υλικό τεκμηρίωσης δεν δανείζονται εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου, εκτός εάν ο διευθυντής αποφασίσει διαφορετικά. Για τη δημοσίευση υλικού του εν λόγω αρχείου απαιτείται εξουσιοδότηση του διευθυντή.

Για λόγους προστασίας του εξοπλισμού απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών στον χώρο του εργαστηρίου.

Προσωπικό

Tο εργαστήριο στελεχώνεται από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔEΠ) του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Μπορεί επίσης να στελεχωθεί και από μέλη ΕΤΕΠ ή EΔΙΠ του Tμήματος και μέλη ΔEΠ άλλων Tμημάτων του Πανεπιστημίου ή ερευνητές ύστερα από αίτηση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας, και την άδεια του διευθυντή του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο διαθέτει συνεργάτες οι οποίοι θα βρίσκονται στους χώρους του εργαστηρίου τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 18:00. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) και 2 παρ. 1 εδ. Δ του Ν. 16/4/1998 (Α’ 203).

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, άρθρων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, βιβλίο δανεισμού κινητών οργάνων και σκευών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας