Αρχαιολογία

Αρχείο W.D.E. Coulson

Πρόκειται για το προσωπικό αρχείο του εκλιπόντος αρχαιολόγου καθηγητή W.D.E. Coulson, πρώην διευθυντή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, που μαζί με την προσωπική του Βιβλιοθήκη δωρήθηκαν στο τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας.

Τα Αρχείο αποτελείται κυρίως από φακέλους με ποικίλα έγγραφα, βιβλία, περιοδικά, ανάτυπα, τετράδια, σχέδια, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, καθώς και κάποια προσωπικά αντικείμενα. Συνολικά έχουν καταχωρηθεί περί τα 1700 αντικείμενα, τα οποία είναι δυνατό να διακριθούν σε κάποιες ευρείες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό σχεδίων, όψεις αγγείων, αρχιτεκτονικές κατόψεις και τοπογραφικά σχέδια, τα οποία σχετίζονται με τα ανασκαφικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε (Χαλασμένος και Καβούσι στην Κρήτη, Νιχώρια στη Μεσσηνία και Ναύκρατις στην Αίγυπτο). Μέρος τους είναι ήδη δημοσιευμένο.

Φωτογραφίες, αρνητικά, contact και διαφάνειες (slides) αφορούν τόσο ανασκαφές που συμμετείχε, ταξίδια ή αποτελούν υλικό ακαδημαϊκών μαθημάτων, ενώ κάποια αποτυπώνουν ιδιωτικές στιγμές.

Μεγάλος αριθμός φακέλων αφορά τα ανασκαφικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε ο Coulson. Περιέχουν ανασκαφικές πληροφορίες, όπως ημερολόγια ανασκαφών, καταλόγους καταγραφών, εκθέσεις, άρθρα, φωτογραφικό υλικό, σχέδια, αλληλογραφία, αιτήσεις και ομιλίες.

Ένα άλλο σύνολο φακέλων με βιβλία, ανάτυπα, εκθέσεις ομιλίες κ.ά. αναφέρεται σε διάφορες θέσεις στην Κρήτη, ενώ σημαντικό είναι και το σύνολο που περιέχει υλικό συνεδρίων από προγράμματα και πληροφοριακό υλικό, καθώς και τα κείμενα των ανακοινώσεων του Coulson ή και άλλων συνέδρων. Μεγάλο τμήμα του αρχείου αφορά την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του Coulson, είτε ως φοιτητή, είτε ως καθηγητή. Πρόκειται για τετράδια, εργασίες, σημειώσεις, άρθρα, φωτοτυπίες βιβλίων, σχεδιαγράμματα μαθημάτων (syllabi) κ.λ.π., όλα σχετικά με συγκεκριμένα σεμινάρια / μαθήματα.

Πλήθος φακέλων αφορά ταξίδια σε αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους. Το περιεχόμενο τους συντίθεται τόσο από επιστημονικό υλικό, ανάτυπα, άρθρα, οδηγούς κ.ά. όσο και από καθαρά πρακτικό όπως οδικούς χάρτες, προγράμματα των ταξιδιών κ.λ.π.

Σημαντικό τμήμα του αρχείου περιέχει το γραπτό επιστημονικό έργο τόσο του Coulson, όσο και άλλων επιστημόνων / λογίων σε διάφορες μορφές από απλά χειρόγραφα έως δημοσιευμένα άρθρα που συχνά συνοδεύονται από σχετική αλληλογραφία.

Τέλος το Αρχείο περιέχει αρκετά μερικώς ή πλήρως φωτοτυπημένα βιβλία, τη διδακτορική διατριβή του Coulson, καθώς και κάποιες άλλες διπλωματικές εργασίες.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας