Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ανδρονίκη Διαλέτη

Βιογραφικό

Η Ανδρονίκη Διαλέτη σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης όπου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο The Debate about Women and Ιts Socio-Cultural Background in Early Modern Venice (2005). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ιστορία της πρώιμης νεότερης Ευρώπης (15ος-18ος αι.), με έμφαση στον ιταλικό και αγγλικό χώρο, την ιταλική Αναγέννηση, την ιστορία της Βενετίας, την ιστορία της μαγείας και των διώξεων για μαγεία στην Ευρώπη, την ιστορία του φύλου, του σώματος και της σεξουαλικότητας και την ιστοριογραφία. Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά (Gender & History, Genesis - Rivista della Società Italiana delle Storiche, The Historical Journal, Renaissance and Reformation, The Sixteenth Century Journal, Τα Ιστορικά, Μνήμων, Historein). Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ιστορικών, της Ομάδας των Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου, της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ), της Renaissance Society of America, της Sixteenth Century Society και της επιστημονικής επιτροπής της σειράς Donne nella storia: segni, tracce, percorsi των εκδόσεων Aracne Editrice (Ρώμη).

Δημοσιεύσεις

Βιβλία:
 • Ανδρονίκη Διαλέτη, Η μαγεία στην Ευρώπη, 15ος-18ος αι. Μια κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, Κάλλιπος - Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Αθήνα 2023. Διαθέσιμο στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/9818
 • Ανδρονίκη Διαλέτη, Ρίκα Μπενβενίστε, Γιώργος Πλακωτός (επιμ.), Τοπικό, δι-εθνικό και παγκόσμιο στην ευρωπαϊκή ιστορία: κινητικότητες, συναντήσεις, ιεραρχήσεις, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2023.
 • Δήμητρα Βασιλειάδου, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Ανδρονίκη Διαλέτη, Γιώργος Πλακωτός (επιμ.), Ανδρισμοί: αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2019.
 • Γλαύκη Γκότση, Ανδρονίκη Διαλέτη, Ελένη Φουρναράκη (επιμ.), Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015.
 • Ανδρονίκη Διαλέτη, Γιώργος Πλακωτός, Άννα Πούπου, Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι.: Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός [ηλεκτρ. βιβλ.], Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015. Διαθέσιμο στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1854
Άρθρα:
 • “Gender History in Greece”, σε συνεργασία με τους E. Fournaraki και Y. Yannitsiotis, στο N. Christofis (επιμ.), History and Historiography in Greece: Recent Trends, Berghahn, 2024 (υπό έκδοση).
 • «Νομιμοποιώντας την πολιτική ισχύ στα ιταλικά αναγεννησιακά κράτη: ρητορικές, αναπαραστάσεις και πρακτικές της εξουσίας», στο Γ. Παγκράτης (επιμ.), Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη (13ος-18ος αι.), Εκδόσεις ΕΚΠΑ, 2023 (υπό έκδοση).
 • “Centers and Peripheries in Gender History: A Historiographical Overview”, Historein: A Review of the Past and Other Stories 21/2 (2023) (υπό έκδοση).
 • «Διαδρομές του φύλου από την Ευρώπη στον Ατλαντικό κατά την περίοδο της αποικιακής εξάπλωσης: από την ιστοριογραφία της ‘κατάκτησης’ στην ιστοριογραφία της ‘συνάντησης’», στο Α. Διαλέτη, Ρ. Μπενβενίστε, Γ. Πλακωτός (επιμ.), Τοπικό, δι-εθνικό και παγκόσμιο στην ευρωπαϊκή ιστορία: κινητικότητες, συναντήσεις, ιεραρχήσεις, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2023 (υπό έκδοση).
 • «Η ευρωπαϊκή ιστορία σε παγκόσμια προοπτική: παλαιές παραδοχές και νέες προκλήσεις», σε συνεργασία με τους Ρ. Μπενβενίστε και Γ. Πλακωτό, στο των ιδίων (επιμ.), Τοπικό, δι-εθνικό και παγκόσμιο στην ευρωπαϊκή ιστορία: κινητικότητες, συναντήσεις, ιεραρχήσεις, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 2023 (υπό έκδοση).
 • «Μεταξύ δαιμονολογίας και ουμανισμού: η συγκρότηση της αλήθειας και τα όρια της πολυφωνίας στη Μάγισσα του Gianfrancesco Pico della Mirandola (1523)», στο Η. Γιαρένης, Α. Πανοπούλου και Χ. Δενδρινός (επιμ.), Χάρισμα. Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών Νίκου Γ. Μοσχονά, ΕΙΕ, Αθήνα 2023 (υπό έκδοση).
 • «Objects, Meanings and Practices: The Material World of Early Modern Witchcraft», σε συνεργασία με τον Γιώργο Πλακωτό, στο A. Bosselmann - L. Ruickbie (επιμ.), The Material Culture of Magic, Brill (υπό έκδοση).
 • «Ο ιστορικός ως τιμωρός και ως προφήτης: η λεηλασία της Ρώμης (1527) μέσα από το βλέμμα του Luigi Guicciardini», στο Κ. Γαγανάκης, Ν. Γιαντσή, Μ. Ντούρου-Ηλιοπούλου, Μ. Παπαθανασίου, Κ. Ράπτης (επιμ.), Ευρωπαϊκές πόλεις σε κρίση: από τον 12ο αιώνα μέχρι σήμερα, Ηρόδοτος, Αθήνα 2022, σ. 205-227.
 • «‘Γλυκιά Νένα, κάνε λίγο για χάρη μου το όμορφο αγόρι’: σώματα, φύλα και επιθυμίες στις κωμωδίες της ιταλικής Αναγέννησης», στο Γ. Γκότση, Δ. Βασιλειάδου (επιμ.), Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Θεμέλιο, Αθήνα 2020, σ. 258-279.
 • “‘Io posso formar questa donna a modo mio’: male self-fashioning and the imageries of Pygmalion and Zeuxis in the Italian querelle des femmes”, RSEI - Revista de la Sociedad Española de Italianistas 14 (2020), p. 17-26.
 • «(Ξανα)διαβάζοντας τον Μισλέ», εισαγωγή στο έργο του Ζυλ Μισλέ, Η μάγισσα, ΜΙΕΤ, μτφρ. Ε. Κορομηλά, Αθήνα 2020, σ. 11-56.
 • «‘Questa opera, la quale parla della eccellenza delle donne’: The Perfect Woman, the Male Self and Other Gender Paradoxes in the Italian Renaissance», στο G. Pagratis (επιμ), Le fonti della storia dell’ Italia preunitaria: casi di studio per la loro analisi e “valorizzazione”, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2019, σ. 667-692.
 • «Σώμα, ανδρισμός και ευγένεια στην Ιταλία των πρώιμων νεότερων χρόνων», στο Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γιαννιτσιώτης, Α. Διαλέτη, Γ. Πλακωτός (επιμ.), Ανδρισμοί: αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2019, σ. 201-225.
 • «Ανδρισμοί και ιστορία: η ιστοριογραφία μιας σχέσης», σε συνεργασία με τους Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γιαννιτσιώτη και Γ. Πλακωτό, στο των ιδίων (επιμ.), Ανδρισμοί: αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2019, σ. 11-101.
 • «Gendering Civic Humanism: Political Subjecthood and Male Hegemony in Renaissance Italy», στο T. Tsakiropoulou-Summers & K. Kitsi (επιμ.), Women and the Ideology of Political Exclusion: From Classical Antiquity to the Modern Era, Routledge 2018, Νέα Υόρκη 2019, σ. 205-220.
 • «Patriarchy as a Category of Historical Analysis and the Dynamics of Power: The Example of Early Modern Italy», Gender and History 30:2 (2018), σ. 331-342.
 • «Νοηματοδοτήσεις της ‘χριστιανικής νίκης’ στις αφηγήσεις για τη ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) στην πρώιμη νεότερη Ιταλία», στο Γ. Παγκράτης (επιμ.), Πόλεμος, κράτος και κοινωνία στο Ιόνιο Πέλαγος (τέλη 14ου-αρχές 19ου αιώνα), Εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2018, σ. 289-319.
 • «Η Μεταρρύθμιση μέσα από το πρίσμα της καθημερινότητας: Μια ιστοριογραφική επισκόπηση», στο Στ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση: Ιστορία, Ιδεολογία, Πολιτική, Ίδρυμα ‘Άρτος Ζωής’, Αθήνα 2018, σ. 42-76.
 • «Κατακτώντας τον κόσμο του βιβλίου στην πρώιμη νεότερη Βενετία: η εκδοτική παρουσία και δημόσια εικόνα του Άλδου Μανούτιου», Μνήμων 36 (2017-2018), σ.53-82.
 • «'Θα μπορούσαμε λοιπόν να ονομάσουμε αληθινή τέχνη εκείνη που δεν φαίνεται ότι είναι τέχνη': επιτελέσεις του ανδρισμού στο Βιβλίο του Αυλικού του Μπαλτασάρε Καστιλιόνε (1528)», Τα Ιστορικά, 64 (2016), σ. 185-210.
 • «Ο ιππότης, ο ιερέας και ο πατριάρχης: όψεις του ανδρισμού στη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη Ευρώπη», στο Γ. Γκότση - Α. Διαλέτη - Ε. Φουρναράκη (επιμ.), Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015, σ. 209-234.
 • «Εισαγωγή», σε συνεργασία με τη Γλαύκη Γκότση και την Ελένη Φουρναράκη, στο Γ. Γκότση - Α. Διαλέτη - Ε. Φουρναράκη (επιμ.), Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015, σ. 7-52.
 • «Gender, Space and the Production of Difference in Early Modern Venice», σε συνεργασία με τον Γιώργο Πλακωτό, στο Genesis - Rivista della Società Italiana delle Storiche 14:2 (2015). Θεματικός τόμος: A. Badino, I. Fazio, F. Imprenti (επιμ.), Attraverso le città, σ. 1-26.
 • «Αναζητώντας το γυναικείο υποκείμενο στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη: πρόσφατες ιστοριογραφικές κατευθύνσεις», Τα Ιστορικά, 58 (2013), σ. 107-130.
 • «A Woman Defending Women: Breaking with Tradition in Lucrezia Marinella’s La nobilita et l’eccellenze delle donne», στο A. Cagnolati (επιμ.), A Portrait of a Renaissance Feminist: Lucrezia Marinella’s Life and Works, Aracne, Ρώμη 2013, σ. 67-104.
 • «From Women’s Oppression to Male Anxiety: Τhe Concept of “Patriarchy” in the Historiography of Early Modern Europe», στο M. Muravyeva - R. M. Toivo (επιμ.), Gender in Late Medieval and Early Modern Europe, Routledge, Λονδίνο 2012, σ. 19-36.
 • «Defending Women, Negotiating Masculinity in Early Modern Italy», The Historical Journal, 54:1 (2011), σ. 1-23.
 • «H μετάβαση από το Μεσαίωνα στη Νεότερη Εποχή στην Ευρώπη», στο Μ. Δρίτσα (επιμ.), Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης: θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, Εκδόσεις Ε.Α.Π., Πάτρα 2008, σ. 19-72.
 • «The Publisher Gabriel Giolito de’ Ferrari, Female Readers, and the Debate about Women in Sixteenth-Century Italy», Renaissance and Reformation / Renaissance et Reforme, 28:4 (2004), σ. 5-32.
 • «“Defenders” and “Enemies” of Women in Early Modern Italian Querelle des Femmes: Social and Cultural Categories or Empty Rhetoric?», στα πρακτικά του συνεδρίου The Fifth European Feminist Research Conference: Gender and Power in the New Europe, Centre for Gender Studies (University of Lund) - ATHENA, Λουντ 2003.
Άλλες δημοσιεύσεις:
 • «Άλντο Μανούτιο: ο πρώτος λόγιος εκδότης της ιστορίας», ηλεκτρονικό περιοδικό «Βακχικόν», 2017.
 • «Φύλο και Ιστορία», λήμμα για την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ΦυλοΠαιδεία, 2012.
Μεταφράσεις:
 • Robert W. Scribner, Για το καλό των απλών ανθρώπων: η λαϊκή προπαγάνδα κατά τη γερμανική Μεταρρύθμιση, σε συνεργασία με τον Γιώργο Πλακωτό, Εκδόσεις Ξιφαράς, Αθήνα 2011.
Βιβλιοκρισίες:
 • Άννα Ματθαίου, Οικογένεια και σεξουαλικότητα: μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας (ελληνικές μαρτυρίες, 17ος-αρχές 19ου αι.), Μέλισσα, Αθήνα 2019. Historein: A Review of the Past and Other Stories 19/2 (2021).
 • Κώστας Γαγανάκης, Θουκυδίδης ή Ευσέβιος; Προτεσταντική ιστοριογραφία στην Γαλλία των Θρησκευτικών Πολέμων (1560-1600), Πόλις, Αθήνα 2016, Τα Ιστορικά 67 (2018), σ. 256-260.
 • Jennifer Mara Desilva (επιμ.), The Sacralization of Space and Behavior in the Early Modern World, Ashgate, Burlington 2015, Historein: A Review of the Past and Other Stories, 16:1 (2017), σ. 181-184.
 • Federico Grisone, The Rules of Riding: An Edited Translation of the First Renaissance Treatise on Classical Horsemanship, επ. Elizabeth MacKenzie Tobey, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Arizona 2014, The Sixteenth Century Journal, XLVI: 2 (2015), σ. 395-6
 • Sarah Owens - Jane Mangan (επιμ.), Women of the Iberian Atlantic, Louisiana State University Press, Baton Rouge 2012, The Sixteenth Century Journal, XLIV: 4 (2013), σ. 1150-1152.
 • Nicholas Terpstra, Cultures of Charity: Women, Politics, and the Reform of Poor Relief in Renaissance Italy, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2013, Canadian Journal of History / Annales Canadiennes d’ Histoire, XLVIII (2013), σ. 487-489.
 • Yael Manes, Motherhood and Patriarchal Masculinities in Sixteenth-Century Italian Comedy, Ashgate, Farnham 2011, The Sixteenth Century Journal, XLIV (2013), σ. 132-4.
 • Kim Kippen - Lori Woods (επιμ.), Worth and Repute: Valuing Gender in Late Medieval and Early Modern Europe Essays in Honour of Barbara Todd, Centre for Reformation and Renaissance Studies, Τορόντο 2011, Canadian Journal of History / Annales Canadiennes d’ Histoire, XLVII (2012), σ. 123-25.
 • Frederick Kiefer (επιμ.), Masculinities and Femininities in the Middle Ages and Renaissance, Brepols, Turnhout 2009, The Sixteenth Century Journal, XLIII (2012), σ. 174-5.
 • Daniel Lochman - Maritere López - Lorna Hutson (επιμ.), Discourses and Representations of Friendship in Early Modern Europe, 1500-1700, Ashgate, Farnham 2011, Historein: A Review of the Past and Other Stories, 11 (2011), σ. 205-207.
 • Konrad Eisenbichler - Nicholas Terpstra (επιμ.), The Renaissance in the Streets, Schools and Studies: Essays in Honour of Paul F. Grendler, Centre for Reformation and Renaissance Studies, Toronto 2008, Canadian Journal of History / Annales Canadiennes d’ Histoire, XLV (2010), σ. 361-3.

A. Dialeti, E. Fournaraki, Y. Yannitsiotis, “Gender History in Greece”, στο N. Christofis (επιμ.), History and Historiography in Greece: Recent Trends, Berghahn, 2024 (υπό έκδοση).

Α. Διαλέτη, «Νομιμοποιώντας την πολιτική ισχύ στα ιταλικά αναγεννησιακά κράτη: ρητορικές, αναπαραστάσεις και πρακτικές της εξουσίας», στο Γ. Παγκράτης (επιμ.), Κοινωνική διαμαρτυρία, εξέγερση και επανάσταση στα προνεωτερικά Ιταλικά Κράτη (13ος-18ος αι.), Εκδόσεις ΕΚΠΑ, 2023 (υπό έκδοση).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας