Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η μαγεία στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη: Ιστοριογραφία, μεθοδολογία και πηγές

  • Κωδικός: ΙΣ2641
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό

Περίληψη

Η ιδιαίτερα πλούσια ιστοριογραφία σχετικά με τη μαγεία και το «κυνήγι των μαγισσών» στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη έχει προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα μεθοδολογικών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Το σεμινάριο επιδιώκει τη γνωριμία με τα αναλυτικά εργαλεία και τις μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί προκειμένου να διερευνηθούν τα σχετικά ιστορικά τεκμήρια, συχνά σε συνομιλία με άλλους ερευνητικούς κλάδους όπως οι πολιτισμικές σπουδές, η κοινωνική ανθρωπολογία και η ψυχανάλυση. Το σεμινάριο θα προβληματοποιήσει τη σταδιακή ποινικοποίηση της μαγείας σε συνάρτηση με την ανάδυση του συγκεντρωτικού κράτους και τη «γραφειοκρατικοποίηση» της καθημερινότητας, τις κοινοτικές εντάσεις, τις έμφυλες σχέσεις και νοηματοδοτήσεις της εξουσίας, την διάσταση μεταξύ λόγιας και λαϊκής κουλτούρας, τις καθημερινές πρακτικές, αντιλήψεις και ανησυχίες, τις διαδικασίες θρησκευτικής αναμόρφωσης και κοινωνικής πειθάρχησης στο κλίμα των θρησκευτικών Μεταρρυθμίσεων. Η μαγεία θα μελετηθεί αφενός ως καθημερινή πρακτική και αφετέρου ως συστατικό του συλλογικού φαντασιακού.

Μαθησιακοί στόχοι:
Εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με τις θεμελιώδεις ιστορικές διαδικασίες της πρώιμης νεοτερικότητας· κατανόηση της ιστορικότητας των πρακτικών και αντιλήψεων · γνωριμία με τις βασικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και προβληματοποίηση των σχετικών εννοιών και ερμηνευτικών εργαλείων· άντληση συμπερασμάτων μέσω συγκρίσεων· εξάσκηση στην εκπόνηση εργασιών και γνωριμία με τη διεθνή βιβλιογραφία· κατανόηση της ερμηνευτικής πολλαπλότητας των ιστορικών τεκμηρίων· αναθεώρηση παραδεδομένων αντιλήψεων και αναγνώριση της πολυπλοκότητας στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας