Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φύλο, σώμα και πολιτική στην Ευρώπη (13ος-18ος αι.)

 • Κωδικός: ΙΣ4031
 • Κατεύθυνση: Ιστορία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τη συνάρθρωση φύλου, σώματος και εξουσίας στην ύστερη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη Ευρώπη (13ος-18ος αι.). Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει τρόπους με τους οποίους συγκροτείται και νομιμοποιείται η πολιτική ισχύς αλλά και οι ιεραρχικές σχέσεις στο επίπεδο της καθημερινότητας, σε πεδία όπως η οικογένεια και η εργασία, μέσω του φύλου και της αλληλεπίδρασής του με παράγοντες όπως η κοινωνική τάξη, η ηλικία και η θρησκευτική ταυτότητα. Το σώμα έρχεται στο επίκεντρο ως πεδίο παραγωγής της έμφυλης και ταξικής διαφοράς και επιτέλεσης στο θρησκευτικό, επιστημονικό και πολιτικό λόγο μέσα από την εξέταση εικαστικών και κειμενικών τεκμηρίων. Η συνάρθρωση φύλου, σώματος και εξουσίας μελετάται σε συνάρτηση με καίριες ιστορικές διαδικασίες που συντελούνται κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο όπως ο ουμανισμός, οι εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις, η εδραίωση του γραφειοκρατικού-συγκεντρωτικού κράτους, η καπιταλιστική εδραίωση και η αποικιακή επέκταση.

Μαθησιακοί στόχοι:

 • εξοικείωση με το φύλο ως κατηγορία ιστορικής ανάλυσης και γνωριμία με επιμέρους ζητήματα της ιστοριογραφίας του φύλου
 • εμβάθυνση σε ζητήματα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης
 • κατανόηση της θηλυκότητας και του ανδρισμού ως ιστορικών παράγωγων
 • αναγνώριση μακρο-ιστορικών διαδικασιών αλλά και επιμέρους ιστορικών φαινομένων
 • άντληση συμπερασμάτων μέσω συγκρίσεων
 • αναθεώρηση παραδεδομένων αντιλήψεων και αναγνώριση της πολυπλοκότητας στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης

Συγγράμματα

 • Βασιλειάδου Δ., Γιαννιτσιώτης Γ., Διαλέτη Α., Πλακωτός Γ. (επιμ.) (2019): Ανδρισμοί, Αθήνα: Gutenebrg
 • Laqueur Τ. (2003): Κατασκευάζοντας το φύλο. Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ, Αθήνα: Πολύτροπον
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας