Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα

  • Κωδικός: ΠΤ0601
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μήτσος Μπιλάλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 εαρινό, 2017-2018 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι το τηλεοπτικό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό εξετάζεται στις ιστορικές και πολιτισμικές του διαστάσεις και διερευνάται η σύνδεσή του με καίριες εξελίξεις στο μεταπολεμικό κόσμο. Ο κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/ών με την τηλεόραση ως σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης αναπαραστάσεων για το παρελθόν και ως βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση σύγχρονων μορφών ιστορικής κουλτούρας. Εξετάζονται επίσης βασικά θεω­ρητικά σχήματα από το χώρο των ιστορικών και πολιτισμικών σπουδών για τη μελέτη της τηλεόρασης.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας