Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τέχνες: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

  • Κωδικός: ΚΑ2281
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με την κατανόηση της τέχνης ως κοινωνικής διαδικασίας, πολιτικής πράξης και υποκειμενικής/συλλογικής εμπειρίας. Ενδιαφέρεται να εξετάσει τις πολλαπλές συνυφάνσεις του αισθητικού με το πολιτικό, την συγκρότηση της έννοιας της «τέχνης» στην ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, την κυρίαρχη διάκριση «υψηλή» / «μαζική» ή «λαϊκή» τέχνη, την τέχνη ως επικράτεια πολιτισμικής κριτικής και διαφωνίας, την τέχνη και τις επιτελέσεις του σώματος στη δημόσια σφαίρα, την επιτέλεση του πολιτικού στις δημοφιλείς τέχνες, τις συγκλίσεις τέχνης και ανθρωπολογίας, τους προβληματισμούς της δια-καλλιτεχνικής παραγωγής.

Συγγράμματα

  • Hall, S. (2017): Το έργο της αναπαράστασης, Αθήνα: Πλέθρον
  • Ρίκου, Ε. (2013): Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας