Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ

  • Κωδικός: ΚΑ2111
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το Ισλάμ σήμερα, το οποίο εκ προοιμίου δεν προσλαμβάνουμε ως μια ενιαία ή ομοιογενή ταυτότητα / συλλογικότητα / κατάσταση πραγμάτων, αποτελεί μια ιδανική, και εξαιρετικά επίκαιρη, ευκαιρία να μιλήσουμε για το «πολιτικό».  Το μάθημα αυτό δεν παίζει το ρόλο ενός είδους εισαγωγής στο γνωστικό αντικείμενο «Ισλάμ». Αποτελεί μια πιο εστιασμένη ματιά σε σύγχρονα εθνογραφικά πλαίσια που αφορούν κοινωνίες, κοινότητες, ομάδες, ή τρόπους ζωής των οποίων η βιογραφία περιέχει, ή διαμορφώνεται από, ένα στοιχείο ταυτότητας που αποκαλείται «μουσουλμάνος» ή «μουσουλμανικό».  Με αυτό τον τρόπο το μάθημα παίζει έναν επιπλέον ρόλο, δηλ. γίνεται και ένα μάθημα για την εθνογραφία.

Μέσα από τις εθνογραφίες των διαφορετικών «Ισλάμ» που μελετάμε, εξοικειωνόμαστε με συγκεκριμένες εμπειρικές πραγματικότητες, και παράλληλα θεμελιώνουμε βασικά πραγματολογικά στοιχεία που αφορούν την ιστορία του Ισλάμ ως θρησκείας.

Στόχος είναι, πέρα από το να εξασκηθούμε στην μελέτη ενός πολύ επίκαιρου Άλλου, να αντιληφθούμε το πώς κατασκευάζονται απεικονίσεις του Άλλου που είναι ουσιοκρατικές, καθώς επίσης σε ποιες ιστορικές συγκυρίες πραγματοποιούνται αυτές.  Ειδικότερα δε, αντιλαμβανόμασθε το πώς μια θρησκεία, ή ειδικότερα μια πολιτισμική / θρησκευτική ταυτότητα, γίνεται και πολιτική.

Συγγράμματα

  • Κουργιώτης, Π. (2016): Η Πρώτη Νιότη του Ισλαμισμού: Ανακαλύπτοντας τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και τον Κόσμο της (1928-48), Αθήνα: Ζήτρος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας