Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

  • Κωδικός: ΚΑ1171
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννης Κυριακάκης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2007-2008 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-12:00, δεν έχει οριστεί

Περίληψη

Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες βιομηχανίες. Το μάθημα αυτό επιχειρεί μια επισκόπηση της ανθρωπολογίας του τουρισμού από την εμφάνιση του αποικιακού τουρισμού έως τις μέρες μας, εντοπίζοντας τις κοινές ρίζες του τουρισμού και της ανθρωπολογίας στο Δυτικό επεκτατισμό. Επικεντρώνεται στα διαφορετικά ζητήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο της ανθρωπολογικής μελέτης του τουρισμού: Τη διαφοροποίηση τουρίστα-ίστριας και οικοδεσπότη, τη συγκρότηση του χώρου υποδοχής σε σχέση με την ταυτότητα του επισκέπτη, τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, περιβαλλοντικές συνέπειες του τουρισμού, τις αναπτυξιακές διαστάσεις του και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού σε σχέση και με τις εννοιολογήσεις της «παράδοσης», της «αυθεντικότητας», και της «πολιτιστικής κληρονομιάς», τις έμφυλες διαστάσεις του τουρισμού, τις οπτικές και συμβολικές αναπαραστάσεις της Ετερότητας, το ρόλο των αισθήσεων και των συναισθημάτων.

Συγγράμματα

  • Γαλανή-Μουτάφη Β. (2002): Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο:Μια Ανθρωπολογική Προσέγγιση, Αθήνα: Προπομπός
  • Μπονάρου, Χριστίνα (2011): Οπτικός πολιτισμός και τουρισμός, Παπαζήσης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας