Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εθνογραφία: Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου

  • Κωδικός: ΚΑ1021
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Από τις αρχές του 20ού αιώνα η εθνογραφία αποτέλεσε για την ανθρωπολογία το ειδοποιό της χαρακτηριστικό σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες. Αυτό το μάθημα θέτει αρχικά το επιστημολογικό ζήτημα της συγκρότησης της γνώσης και τοποθετεί τις διαφορετικές κατευθύνσεις της εθνογραφίας στο πλαίσιο αυτό, από τους «ανθρωπολόγους της πολυθρόνας» του 19ου αιώνα, στους εμπειριστές που καθιέρωσαν τη συμμετοχική παρατήρηση και στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις με την αποδόμηση και τη σχετικοποίηση της επιτόπιας έρευνας. Το μάθημα αναφέρεται σε κλασικά κείμενα της ανθρωπολογίας και συγκεκριμένες περιπτώσεις έρευνας πεδίου, θέτει επιστημολογικά ζητήματα για την κατανόηση της εθνογραφίας ως ερευνητικής μεθόδου και ως συγγραφής, και συζητά πρακτικά ζητήματα έρευνας που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχικής παρατήρησης.

Το μάθημα θέτει ως θεωρητικούς και πρακτικούς στόχους:  την κατανόηση από τους φοιτητές-τήτριες των επιστημολογικών διαστάσεων των εθνογραφικών προσεγγίσεων, την εξοικείωση  με τις διαφορετικές εθνογραφικές κατευθύνσεις, και την κατανόηση των πολύπλοκων διαδικασιών της επιτόπιας έρευνας.

Συγγράμματα

  • Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2011): Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Αθήνα: Πατάκης
  • Copans J. (2004): Η Επιτοπια Εθνολογικη Ερευνα, Αθήνα: Gutenberg
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας