Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μετανάστευση, κινητικότητα, ξενικότητα: Ιστορικές διαδρομές, σύγχρονες εκδοχές

  • Κωδικός: ΙΣ2781
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο αφορά την ιστορία των μεταναστεύσεων της νεότερης και σύγχρονης περιόδου (19ος-20ος αι.). Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της ποικιλομορφίας των μορφών ανθρώπινης κινητικότητας και των επιδράσεών της στις σύγχρονες κοινωνίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μελέτη των υλικών και πολιτισμικών καταγραφών της ιστορίας της κινητικότητας. Ζητήματα φυλής, εθνότητας, φύλου, τάξης και υποκειμενικότητας θα μας απασχολήσουν στο βαθμό που αποτελούν κύριες παραμέτρους της μεταναστευτικής εμπειρίας. Οι φοιτήτριες-ές θα κληθούν να μελετήσουν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές της ιστορίας της μετανάστευσης όπως: αρχειακό υλικό, επιστολογραφία, φωτογραφίες, κινηματογράφο, βιογραφίες και αυτοβιογραφίες, λογοτεχνία κ.α.

Στόχος του σεμιναρίου είναι:
α. η εξοικείωση των φοιτητών με τη βασική βιβλιογραφία, τις πηγές (έντυπο, οπτικό, ακουστικό και ηλεκτρονικό υλικό) και τις μεθόδους μελέτης της σύγχρονης ιστορίας
β. η άσκηση στην προσέγγιση συγκεκριμένων (και συχνά τοπικά καθορισμένων) κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών φαινομένων από δι-εθνική οπτική.
γ. Η εκμάθηση πρακτικών επεξεργασίας πρωτογενών πηγών με έμφαση στα οπτικοακουστικά τεκμήρια.

Συγγράμματα

  • Λαλιώτου Ιωάννα (2006): Διασχίζοντας τον Ατλαντικό, Πόλις
  • Βαΐου Ντίνα,Στρατηγάκη Μαρία (2009): Το φύλο της μετανάστευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας