Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εισαγωγικές εξετάσεις ΠΜΣ, Φεβρουάριος 2018

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 2η/11-10-2017 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η αναμόρφωση του οποίου εγκρίθηκε με την αριθ. 107320/Β7/10-7-2014 Υπουργική Απόφαση και το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές», για την απονομή του οποίου η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα, ένα εκ των οποίων διατίθεται για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στο διάστημα 3-4 Φεβρουαρίου 2018.

Εξεταστική διαδικασία

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν έντυπη αίτηση που περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία, μεταξύ αυτών και ερευνητική πρόταση, η οποία βαθμολογείται.

Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στις 3 Φεβρουαρίου 2018, στο παραλιακό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν την εξέταση και να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται την ίδια ημέρα και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος και στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΙΑΚΑ.

Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται στις γραπτές εξετάσεις τουλάχιστον με τον βαθμό έξι (6),  καλούνται στις 4 Φεβρουαρίου 2018 σε προφορική συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνει και ερωτήσεις σχετικές με το επιστημονικό πεδίο που επέλεξαν με την αίτησή τους.

Στη σελίδα Βιβλιογραφίας υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης σε κάθε μια από τις τρεις κατευθύνσεις.

Ξένες γλώσσες

Για τις κατευθύνσεις της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας είναι απαραίτητη η γνώση μιας βασικής ξένης γλώσσας σε επίπεδο Proficiency (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά). Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας από τις τέσσερεις που αναφέρονται παραπάνω.

Για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency. Επίσης είναι επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να συνδέεται και με την έρευνα του υποψηφίου.

Στους υποψηφίους και των τριών κατευθύνσεων που δεν διαθέτουν πτυχίο στη βασική γλώσσα σε επίπεδο Proficiency, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτήν αμέσως μετά το πέρας και της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό κάτω από τη βάση, δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, έστω και αν έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν επαρκώς μια 2η ξένη γλώσσα, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συστηματικά μαθήματα μιας βασικής ξένης γλώσσας εντός του Πανεπιστημίου για 4 εξάμηνα και να λάβουν βεβαίωση ότι επέτυχαν στις εξετάσεις. Η επιλογή άλλης γλώσσας είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την ειδίκευση που προτίθενται να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Ο υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να συμπληρωθεί, στην οποία περιλαμβάνεται και η πρόταση σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου για να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, η οποία θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.
 2. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση έως την 2α Φεβρουαρίου 2018 (για τους επί πτυχίω).
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
 7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
 8. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή, 26η Ιανουαρίου 2018, με ευθύνη των υποψηφίων.

Επιτυχόντες εξετάσεων 2018

 • Αρβανίτης Παναγιώτης
 • Ζαφειροπούλου Μαρία
 • Πάνος Βασίλειος Κωνσταντίνος
 • Σαδίκης Μάρκος
 • Τρόμπατζης Γεώργιος
 • Τσιρπανλής Δημήτριος
 • Βλαχούλης Φίλιππος
 • Κολοφωτιά Ευαγγγελία
 • Κυρίτσης Δημήτριος
 • Λιβογιάννη Πολυξένη
 • Παπαδημητρίου Δημήτριος
 • Πράπα Μαλαματή
 • Σκόπη Ευανθία
 • Σοφού Αναστασία
 • Λάμπρου Αικατερίνη

Βαθμολογία εξετάσεων 2018

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου Συνολική βαθμολογία
1 Ζαφειροπούλου Μαρία του Παναγιώτη 17,5
2 Σαδίκης Μάρκος του Κωνσταντίνου 17,5
3 Τρόμπατζης Γεώργιος του Νικολάου 17
4 Πάνος Βασίλειος Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου 16
5 Αρβανίτης Παναγιώτης του Χρυσοστόμου 15
6 Τσιρπανλής Δημήτριος του Γεωργίου 15
7 Κοντός Χαραλάμπης του Γρηγορίου 13
8 Κουτσοφλίνη Ελένη Μαρίνα του Θεοδώρου 12,5
9 Τσιλοφύτης Γεώργιος του Ιωάννη 6,5
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου Συνολική βαθμολογία
1 Κολοφωτιά Ευαγγελία του Βασιλείου 22
2 Βλαχούλης Φίλιππος του Αθανασίου 21
3 Παπαδημητρίου Δημήτριος του Μιχαήλ 21
4 Σοφού Αναστασία του Ευαγγέλου 21
5 Λιβογιάννη Πολυξένη του Αθανασίου 19
6 Πράπα Μαλαματή του Κωνσταντίνου 19
7 Κυρίτσης Δημήτριος του Ιωάννη 18
8 Σκόπη Ευανθία του Κώστα 18
9 Γερογιώργη Ευσταθία του Αντωνίου 4
10 Τσουλούφας Παντελεήμων Παναγιώτης του Κωνσταντίνου 4
11 Ζαλοκώστα Ζωή του Σπυρίδωνα 1
12 Κασίμη Θάλεια του Δημητρίου Δεν προσήλθε
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου Συνολική βαθμολογία
1 Λάμπρου Αικατερίνη του Ιωάννη 17
2 Νεστορίδου Ελένη του Αντωνίου 10
3 Καραλή Καλλιόπη του Αθανασίου 7
4 Αθανασιά Δέσποινα του Δημητρίου 6
5 Ζαχαράκη Αριστέα του Χρήστου 6
6 Κοτσινονός Θεοχάρης του Αθανασίου 5
7 Κουσκουρίδας Γεώργιος του Στέργιου 3
8 Ρηγάκη Κωνσταντίνα του Ρήγα 3
9 Φρέτσιος Κωνσταντίνος του Ευθυμίου 3
10 Λάιου Καλλιόπη του Στυλιανού 2
11 Ρηγάκη Ανδρονίκη του Μιχαήλ 2
12 Τσορβαντζή Βασιλική του Ιωάννη 2
13 Τσιώνα Αργυρούλα του Φωτάκη Δεν προσήλθε
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας