Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εισαγωγικές εξετάσεις ΠΜΣ, Φεβρουάριος 2019

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 6η/21-11-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την προκήρυξη οκτώ (8) συμπληρωματικών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για την κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η επανίδρυση του οποίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1352/τ. Β΄/19-4-2018. Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές», για την απονομή του οποίου η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα, ένα εκ των οποίων διατίθεται για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στο διάστημα 2-3 Φεβρουαρίου 2019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή, 25η Ιανουαρίου 2019, με ευθύνη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις εισαγωγής. Στην υποβολή υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής περιλαμβάνονται:

A. Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να συμπληρωθεί, στην οποία περιλαμβάνεται και η πρόταση σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου για να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, η οποία θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.
 2. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση έως την 2α Φεβρουαρίου 2018 (για τους επί πτυχίω).
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).
 7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).
 8. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Β. Φάκελος υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Γραπτή Πρόταση σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.
 • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα, όπως διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επαγγελματική εμπειρία σχετική με την Κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στην κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στις 2 Φεβρουαρίου 2019, στο παραλιακό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν την εξέταση και να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται την ίδια ημέρα και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του τμήματος και στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΙΑΚΑ.

Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται στις γραπτές εξετάσεις τουλάχιστον με τον βαθμό έξι (6), καλούνται την ίδια μέρα σε προφορική συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνει και ερωτήσεις σχετικές με το επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Στη σελίδα Βιβλιογραφίας υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης.

Ξένες γλώσσες

Για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο Γ2/C2, σύμφωνα με την κατάταξη των επιπέδων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης είναι επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να συνδέεται και με την έρευνα του υποψηφίου.

Στους υποψηφίους που δεν διαθέτουν πτυχίο στην αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Γ2/C2, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτήν αμέσως μετά το πέρας και της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό κάτω από τη βάση, δε γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., έστω και αν έχουν επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη.

Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Ο υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Πρόγραμμα εξετάσεων

Γραπτή εξέταση, Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, 11:00-14.00, στην αίθουσα Θ.

Προφορική εξέταση – Συνέντευξη των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση θα αξολουθήσει την ίδια μέρα.

Επιτυχόντες εξετάσεων Φεβρουαρίου 2019

 • Δάνη Μαρίνα
 • Δεληγιαννίδης Λεωνίδας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας