Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Βιβλιογραφία εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ

Η σειρά με την οποία παρατίθεται η βιβλιογραφία δεν είναι σειρά προτεραιότητας.

Η τελευταία ενημέρωση έγινε στις 5/4/2019.

Κατεύθυνση Ιστορίας

Για την ιστορία η εξέταση βασίζεται στην παρακάτω βασική βιβλιογραφία, από την οποία οι υποψήφιοι θα επιλέξουν τουλάχιστον δύο χρονολογικές-θεματικές ενότητες (αρχαίος κόσμος / ευρωπαϊκή μεσαιωνική και νεότερη ιστορία / περίοδος οθωμανικής κυριαρχίας / ελληνικό κράτος (19ος-20ός αιώνας) / σύγχρονη ιστορία), σύμφωνα με τα ιδιαίτερά τους ενδιαφέροντα.

Αρχαίος Κόσμος
 • Χ. Μπένγκτσον, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, Μέλισσα, Αθήνα 1991
 • A. Cameron, H ύστερη Pωμαϊκή Aυτοκρατορία (284 μ.X.-430 μ.X.), Kαρδαμίτσα, Aθήνα 2000
 • Γ. A. Πίκουλας, Eισαγωγή στην Aρχαία Eλληνική Iστορία και Aρχαιογνωσία, Kαρδαμίτσα, Aθήνα 2012 [2η έκδοση].
Ευρωπαϊκή, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία
 • J. Le Goff, Ο πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993
 • Ρ. Μπενβενίστε, Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους, Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Πόλις, Αθήνα 2007
 • H. Kamen, Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002
Περίοδος Οθωμανικής Κυριαρχίας
 • H. Inalcik-D. Quatquert, Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τ. Α΄, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008
 • Σ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄- ΙΘ΄αιώνας, 2 τ., Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς, Αθήνα 2003
 • Ν. Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, 2 τ., Θεμέλιο, Αθήνα 1986
Ελληνικό Κράτος (19ος-20ός αι.)
 • Κ. Γαρδίκα, Β. Κεχριώτης, Χ. Λούκος, Χ. Λυριντζής, Ν. Μαρωνίτη, Η Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Διεθνές πλαίσιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 2008
 • Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ), Όψεις της πολιτικής και οικονομικής ιστορίας, 1900 1940, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009.
Σύγχρονη Ιστορία
 • M. Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001
 • S. Milza-P. Bernstein, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 2-3, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997
 • Ρ. Γιανγκ, Μεταποικιακή θεωρία. Μια ιστορική εισαγωγή, Πατάκης, Αθήνα 2007

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

Για την αρχαιολογία η εξέταση βασίζεται στην παρακάτω βασική βιβλιογραφία, από την οποία οι υποψήφιοι θα επιλέξουν τουλάχιστον δύο χρονολογικές-θεματικές ενότητες (προϊστορική αρχαιολογία / κλασική αρχαιολογία / βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη), σύμφωνα με τα ιδιαίτερά τους ενδιαφέροντα.

Προϊστορική Αρχαιολογία
 • N.L. Barber, Cyclades in the Bronze Αge, London 1987. Ελληνική Μετάφραση, εκδ. Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1994.
 • W. Cavanagh, C. Mee, A Private Place: Death in Prehistoric Greece, SIMA, CXXV,  1998.
 • T. Cullen (επιμ.), Aegean Prehistory. A Review. American Journal of Archaeology Supplement 1. Boston: Archaeological Institute of America, 2001.
 • O. Dickinson, Αιγαίο. Η Εποχή του Χαλκού, Αθήνα 2003.
Κλασική Αρχαιολογία
 • T.Hölscher, Kλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις. Θεσσαλονίκη 2005 .
 • J. M. Camp, Oι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, Kαρδαμίτσα, Αθήνα 2009.
 • Δ. Πλάντζος, Ελληνική τέχνη και Αρχαιολογία, 1100-30 π.Χ., Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2011.
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
 • R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική (ελλ. μετάφρ.), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1991
 • Μ. Βασιλάκη, επιμ., Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, Ηράκλειο, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997 (ανατ. 2000)
 • Μ. Βασιλάκη, επιμ., Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα, Λονδίνο, Lund Humphries, Μουσείο Μπενάκη, 2010. σελ. 48-57 (R. Cormack, «Η ζωγραφική των εικόνων στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1400») και σελ. 58-65 (Μ. Βασιλάκη, «Από την Κωνσταντινούπολη στον Χάνδακα: Η ζωγραφική των εικόνων στην Κρήτη γύρω στο 1400»).

Κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήματα με βάση την παρακάτω βιβλιογραφία. Τα ερωτήματα αφορούν σε βασικά ζητήματα ιστορίας, επιστημολογίας και μεθοδολογίας της ανθρωπολογίας, καθώς και σε καίριους προβληματισμούς στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής θεωρίας και της πολιτισμικής κριτικής.

 • H. Arendt, G. Agamben, Ε. Traverso 2015. Εμείς οι πρόσφυγες: Τρία Κείμενα. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
 • Α. Αθανασίου (επιμ.) 2006. Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα: Νήσος
 • A. Aθανασίου (επιμ.) 2016. Αποδομώντας την Αυτοκρατορία: Θεωρία και Πολιτική της Μετααποικιακής Κριτικής. Αθήνα: Νήσος
 • A. Αθανασίου (επιμ.) (2011): Βιοκοινωνικότητες: Θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας. Αθήνα: Νήσος.
 • Α. Αppadurai 2014. Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Δ. Γκέφου-Μαδιανού. 2009. Πολιτισμός και εθνογραφία: Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • E. Πλεξουσάκη (επιμ.) 2014. Μεταμορφώσεις του εθνικισμού. Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • P. Smith 2006. Πολιτισμική Θεωρία: Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Κριτική
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας