Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Βιβλιογραφία εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ

Η σειρά με την οποία παρατίθεται η βιβλιογραφία δεν είναι σειρά προτεραιότητας.

Η τελευταία ενημέρωση έγινε στις 28/11/2018.

Κατεύθυνση Ιστορίας

Για την ιστορία η εξέταση βασίζεται στην παρακάτω βασική βιβλιογραφία, από την οποία οι υποψήφιοι θα επιλέξουν τουλάχιστον δύο χρονολογικές-θεματικές ενότητες (αρχαίος κόσμος / ευρωπαϊκή μεσαιωνική και νεότερη ιστορία / περίοδος οθωμανικής κυριαρχίας / ελληνικό κράτος (19ος-20ός αιώνας) / σύγχρονη ιστορία), σύμφωνα με τα ιδιαίτερά τους ενδιαφέροντα.

Αρχαίος Κόσμος
 • Χ. Μπένγκτσον, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, Μέλισσα, Αθήνα 1991
 • A. Cameron, H ύστερη Pωμαϊκή Aυτοκρατορία (284 μ.X.-430 μ.X.), Kαρδαμίτσα, Aθήνα 2000
 • Γ. A. Πίκουλας, Eισαγωγή στην Aρχαία Eλληνική Iστορία και Aρχαιογνωσία, Kαρδαμίτσα, Aθήνα 2012 [2η έκδοση].
Ευρωπαϊκή, Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία
 • J. Le Goff, Ο πολιτισμός της Μεσαιωνικής Δύσης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993
 • Ρ. Μπενβενίστε, Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους, Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Πόλις, Αθήνα 2007
 • H. Kamen, Πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002
Περίοδος Οθωμανικής Κυριαρχίας
 • H. Inalcik-D. Quatquert, Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τ. Α΄, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008
 • Σ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ΙΕ΄- ΙΘ΄αιώνας, 2 τ., Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς, Αθήνα 2003
 • Ν. Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, 2 τ., Θεμέλιο, Αθήνα 1986
Ελληνικό Κράτος (19ος-20ός αι.)
 • Κ. Γαρδίκα, Β. Κεχριώτης, Χ. Λούκος, Χ. Λυριντζής, Ν. Μαρωνίτη, Η Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Διεθνές πλαίσιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 2008
 • Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ), Όψεις της πολιτικής και οικονομικής ιστορίας, 1900 1940, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009.
Σύγχρονη Ιστορία
 • M. Mazower, Σκοτεινή Ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001
 • S. Milza-P. Bernstein, Ιστορία της Ευρώπης, τ. 2-3, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997
 • Ρ. Γιανγκ, Μεταποικιακή θεωρία. Μια ιστορική εισαγωγή, Πατάκης, Αθήνα 2007

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας

Για την αρχαιολογία η εξέταση βασίζεται στην παρακάτω βασική βιβλιογραφία, από την οποία οι υποψήφιοι θα επιλέξουν τουλάχιστον δύο χρονολογικές-θεματικές ενότητες (προϊστορική αρχαιολογία / κλασική αρχαιολογία / βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη), σύμφωνα με τα ιδιαίτερά τους ενδιαφέροντα.

Προϊστορική Αρχαιολογία
 • N.L. Barber, Cyclades in the Bronze Αge, London 1987. Ελληνική Μετάφραση, εκδ. Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1994.
 • W. Cavanagh, C. Mee, A Private Place: Death in Prehistoric Greece, SIMA, CXXV,  1998.
 • T. Cullen (επιμ.), Aegean Prehistory. A Review. American Journal of Archaeology Supplement 1. Boston: Archaeological Institute of America, 2001.
 • O. Dickinson, Αιγαίο. Η Εποχή του Χαλκού, Αθήνα 2003.
Κλασική Αρχαιολογία
 • T.Hölscher, Kλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις. Θεσσαλονίκη 2005 .
 • J. M. Camp, Oι αρχαιότητες της Αθήνας και της Αττικής, Kαρδαμίτσα, Αθήνα 2009.
 • Δ. Πλάντζος, Ελληνική τέχνη και Αρχαιολογία, 1100-30 π.Χ., Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2011.
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
 • R. Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή αρχιτεκτονική (ελλ. μετάφρ.), Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1991
 • Μ. Βασιλάκη, επιμ., Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, Ηράκλειο, ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997 (ανατ. 2000)
 • Μ. Βασιλάκη, επιμ., Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα, Λονδίνο, Lund Humphries, Μουσείο Μπενάκη, 2010. σελ. 48-57 (R. Cormack, «Η ζωγραφική των εικόνων στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1400») και σελ. 58-65 (Μ. Βασιλάκη, «Από την Κωνσταντινούπολη στον Χάνδακα: Η ζωγραφική των εικόνων στην Κρήτη γύρω στο 1400»).

Κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Για την Κοινωνική Ανθρωπολογία η εξέταση βασίζεται στην παρακάτω ενδεικτική βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να απαντήσουν κριτικά σε ένα (1) ερώτημα σχετικά με την επιστημολογία, ιστορία και μεθοδολογία της ανθρωπολογίας, και σε ένα (1) ερώτημα, το οποίο αφορά και συνδυάζει τις εξής  θεματικές/θεωρητικά πεδία: Εθνικισμός, Πολιτισμική Διαφορά, Φύλο, Σώμα. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν από την παρακάτω ενδεικτική βιβλιογραφία λαμβάνοντας υπόψιν και τα ειδικά επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.

 • H. Arendt, G. Agamben, Ε. Traverso 2015. Εμείς οι πρόσφυγες: Τρία Κείμενα. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
 • Ε. Αβραμοπούλου (επιμ.) 2018. Το συν-αίσθημα στο πολιτικό: Υποκειμενικότητες, εξουσίες και ανισότητες στον σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Νήσος
 • Α. Αθανασίου (επιμ.) 2006. Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα: Νήσος
 • A. Aθανασίου (επιμ.) 2016. Αποδομώντας την Αυτοκρατορία: Θεωρία και Πολιτική της Μετααποικιακής Κριτικής. Αθήνα: Νήσος
 • B. Anderson 1997. Φαντασιακές Κοινότητες: Στοχασμοί για τις Απαρχές και τη Διάδοση του Εθνικισμού. Αθήνα: Νεφέλη
 • Α. Αppadurai 2014. Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • P. Bourdieu 2000. Πρακτικοί λόγοι. Για τη θεωρία της δράσης. Αθήνα: Πλέθρον
 • J. Butler 2009. Λογοδοτώντας για τον εαυτό. Αθήνα: Εκκρεμές
 • J. Butler, G. C. Spivak 2015. Τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο: Γλώσσα, πολιτική και το δικαίωμα του ανήκειν. Αθήνα: Τόπος.
 • Γ. Γιαννιτσιώτης, Κ.Γιαννακόπουλος (επιμ) 2010. Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη: Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Δ. Γκέφου-Μαδιανού. 2009. Πολιτισμός και εθνογραφία: Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • C. Geertz 2003. H ερμηνεία των πολιτισμών. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • D. Haraway 2014. Ανθρωποειδή, Κυβόργια και Γυναίκες: Η επανεπινόηση της φύσης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Τ. Ingold 2016. Η αντίληψη του περιβάλλοντος. Δοκίμια για την διαβίωση, την κατοίκηση και τις δεξιότητες. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.) 2004. Τα όρια του σώματος: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Νήσος.
 • Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.) 2008. Περί θανάτου: H πολιτική διαχείριση της θνητότητας. Αθήνα: Νήσος
 • Μ. Mως 1999. Το δώρο: Mορφές και λειτουργίες της ανταλλαγής στις αρχαϊκές κοινωνίες. Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Π. Πανόπουλος 2005. Από τη μουσική στον ήχο. Αθήνα: Aλεξάνδρεια
 • Ε. Παπαγαρουφάλη 2012. Δώρα ζωής μετά θάνατον: Πολιτισμικές εμπειρίες. Αθήνα: Πατάκης.
 • Π. Παπαηλία, Π. Πετρίδης 2015. Ψηφιακή εθνογραφία. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 • Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) 2014. Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • E. Πλεξουσάκη (επιμ.) 2014. Μεταμορφώσεις του εθνικισμού. Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • Κ.-Ν. Σερεμετάκη 2017. Η Τελευταία Λέξη, στης Ευρώπης τα Άκρα. Αθήνα: Πεδίο
 • P. Smith 2006. Πολιτισμική Θεωρία: Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Κριτική
 • Μ. Foucault 2011. Ιστορία της Σεξουαλικότητας, 1ος τόμος. Αθήνα: Πλέθρον
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας