Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Στυλιανή Σουβατζή

Βιογραφικό

Η Στυλιανή (Στέλλα) Σουβατζή είναι αρχαιολόγος, με ειδίκευση στην προϊστορία, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Cambridge (2000) και Πτυχιούχος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε πανεπιστήμια και ανώτατα ερευνητικά ιδρύματα της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Τουρκίας, της Κύπρου, και της Ελλάδας, όπως: πανεπιστήμιο Cambridge (1998-2001), Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (2018), Πανεπιστήμιο Θράκης, Αδριανούπολη (2014-2015), Ιnstitute for Oriental and European Archaeology, Bιέννη (2016), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008-2012), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-2020), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001) και Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (2004-2005, 2005-2006).

Έχει διεξάγει έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει: α) δεκατέσσερις συμμετοχές σε ανασκαφικά και ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων η επιφανειακή έρευνα, ανασκαφή και δημοσίευση προϊστορικών θέσεων της Λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού και ειδικά του νεολιθικού οικισμού του Αγίου Βλάσση Αταλάντης, σε συνεργασία με την ΙΔ΄ Ε.Π.Κ.Α. (2004-2009), η έρευνα και δημοσίευση της χρήσης του χώρου και του τοπίου της νεολιθικής Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου στη Θεσσαλία, υπό την αιγίδα της ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. και της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών (2014-2020), η μελέτη της νεολιθικής κεραμεικής Διμηνίου από τις ανασκαφές Γ. Χ. Χουρμουζιάδη (1995-1996) και η επίβλεψη σωστικής ανασκαφής στη Λιβαδιά για την Θ΄ Ε.Π.Κ.Α. (1989-1990), και β) ατομικά ερευνητικά προγράμματα στην Τουρκία και την Γερμανία μέσω ερευνητικών προσκλήσεων και υποτροφιών από τα: British Institute at Ankara και Koç University Research Centre for Anatolian Civilizations, Κωνσταντινούπολη (2013–2014), Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK) International, Aδριανούπολη (2014–2015), Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών της Αθήνας, Kωνσταντινούπολη (2017), πανεπιστήμιο Martin Luther, Halle-Wittenberg (2018) και Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Bερολίνου (2020), με κύρια θέματα έρευνας τη διαχείριση-αντιμετώπιση της νεολιθικής πολιτισμικής κληρονομιάς σε σχέση με την πολιτική του χώρου και την κατασκευή σύγχρονης ταυτότητας στην Ελλάδα και την Τουρκία. Τα τρέχοντα ερευνητικά της προγράμματα περιλαμβάνουν τη μελέτη και δημοσίευση της χρήσης του χώρου στο νεολιθικό σπήλαιο Πελεκητών στη Ζάκρο, σε συνεργασία με την Επίτιμη Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Αθανασία Κάντα, τη μελέτη και δημοσίευση του υλικού των Ιταλικών ανασκαφών από τον Doro Levi στο σπήλαιο Άσπρη Πέτρα της Κω, σε συνεργασία με την ΚΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., καθώς και τη συνεργασία με τους καθηγητές Antonio Blanco-González (πανεπιστήμιο της Salamanca) και Eva Alarcón García (πανεπιστήμιο της Γρανάδας) στο πρόγραμμα Kinship-informed Household Archaeology in the Iberian Meseta (1800-400 BC) με χρηματοδότηση του Υπουργείου Επιστημών της Ισπανίας.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε τριανταπέντε διεθνή συνέδρια, στο πιο πρόσφατο ως κεντρική ομιλήτρια, και έχει συνδιοργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και επτά πάνελ συνολικά. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τρία βιβλία, τριάντα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, καθώς και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Stella Souvatzi received her PhD from the University of Cambridge (2000) and her BA and MA degrees from the University of Athens.

She has taught for several years at universities and higher research institutions in Britain, Germany, Austria, Turkey, Cyprus and Greece, including: the University of Cambridge (1998-2001); the Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle (2018); the University of Thrace, Edirne (2014-2015); the Ιnstitute for Oriental and European Archaeology, Vienna (2016); the Open University of Cyprus (2008-2012); the Hellenic Open University (2004-2020); the Aristotle University of Thessaloniki (2001); and the School of Architecture of the National Technical University of Athens (2004-2005, 2005-2006).

She has conducted extensive research in Greece as well as in Turkey and Germany, which includes: a) fourteen participations in excavation and research programmes, including the survey, excavation and publication of prehistoric sites in the Boeotian Kifissos River Basin and especially of the Neolithic settlement of Ayios Vlassis in Atalante, in collaboration with the 14th Ephorate of Antiquities (2004-2009); the study and publication of space and the landscape of the Neolithic settlement of Platia Magoula Zarkou in Thessaly, under the aegis of the 15th Ephorate of Antiquities and the Austrian Academy of Sciences (2014-2020); the study of the Neolithic pottery from the excavations of G. Hourmouziadis at Dimini, Thessaly (1995-1996); and the supervision of rescue excavations at Levadeia for the 9th Ephorate of Antiquities (1989-1990), and b) individual research programmes in Turkey and Germany through research invitations and senior fellowships from the British Institute at Ankara and Koç University Research Centre for Anatolian Civilizations, Istanbul (2013–2014), Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK) International, Edirne (2014–2015), American School of Classical Studies at Athens, Istanbul (2017), Martin Luther University at Halle-Wittenberg (2018) and the German Archaeological Institute – Berlin (2020), for research focusing on issues regarding the Neolithic cultural heritage and the politics of space and identity in Greece and Turkey. Current research includes the study and publication of the use of space in the Neolithic Cave of Pelekita in Zakros, in collaboration with the Honourary Ephor of Antiquties, Dr. Athanasia Kanta, the study and publication of material from the Italian excavations by Doro Levi in the Cave of Aspri Petra on Kos island, in collaboration with the 22nd Ephorate of Antiquities, and the collaboration with Profs. Antonio Blanco-González (University of Salamanca) and Eva Alarcón García (University of Granada) in the research programme entitled Kinship-informed Household Archaeology in the Iberian Meseta (1800-400 BC), funded by the Spanish Ministry of Science.

She has also participated in thirty-five international conferences, in a recent one as a keynote speaker, and has co-organised one international conference and seven sessions in total at others. Her publications include three books, thirty articles in international peer-reviewed journals and edited volumes, as well as other scientific publications.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
  • Souvatzi, S. 2008. A Social Archaeology of Households in Neolithic Greece. An Anthropological Approach. Cambridge and New York: Cambridge University Press. 2nd Edition in paperback: 2014.
Επιμέλεια τόμων
  • Souvatzi, S., A. Baysal and E. L. Baysal (eds.), 2018. Time and History in Prehistory. London and New York: Routledge.
  • Souvatzi, S. and A. Hadji (eds.), 2014. Space and Time in Mediterranean Prehistory. London: Routledge.
Άρθρα
  • Souvatzi, S., A. Reingruber and G. Toufexis. 2021. Socializing the landscape in the Early Neolithic of Thessaly, Greece. Open Archaeology 2021, 7: 1-16.
  • Chapman, J. and S. Souvatzi. 2020. The Neolithic of Southeast Europe. Recent trends. Annual Review of Anthropology 49: 123-140.
  • Souvatzi, S. 2019. From grand narratives to multiple scales: space, life and process in Neolithic Greece and beyond. Antiquity 93 (369): 814-817.
  • Souvatzi, S. 2019. Food for thought: socialising meals, cuisine and subsistence practices in prehistoric Southeast Europe. Journal of Greek Archaeology 4: 461-468.
  • Souvatzi, S. 2017. Kinship and social archaeology. Journal of Cross-Cultural Research 51 (2): 172–195.
  • Souvatzi, S. 2014. The social dynamics of everyday life. Reviews in Anthropology 43 (4): 238-259.
  • Σουβατζή, Σ. 2011. Εξατομικευμένη και συλλογική ταυτότητα στην νεολιθική Ελλάδα. Μια διαλεκτική σχέση. Κριτική Διεπιστημονικότητα 4: 19-34. Αθήνα: Νήσος.
  • Σουβατζή, Σ. 2005. To νοικοκυριό ως πεδίο διεπιστημονικής έρευνας. Κριτική Διεπιστημονικότητα 1: 51-73. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας.
  • Παπακωνσταντίνου, Δ. και Σ. Σουβατζή. 2005. Αρχαιολογία και πολιτισμικές αντιστάσεις, Κριτική Διεπιστημονικότητα 1: 134-142. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας.
  • Σουβατζή, Σ. 2009. Νοικοκυριό και Καθημερινή Ζωή στη Νεολιθική και στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Προ-ιστορήματα 2, Παράρτημα 1: Μελέτες για την Προϊστορική Μακεδονία, με επιμέλεια Δ. Γραμμένου.
  • Souvatzi, S. in press. The physical and social landscape of Neolithic Platia Magoula Zarkou, στο Ε. Alram-Stern, K. Gallis and G. Toufexis (eds.), Platia Magoula Zarkou Volume 1: The Neolithic Period: Environment, Stratigraphy and Architecture, Small Finds. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press.
  • Souvatzi, S. 2020. Tells (and flat sites) as social agents: A view from Neolithic Greece, στο A. Blanco-Gonzalez and T. L Kienlin (eds.), Current Approaches to Tells in the Prehistoric Old World, 125-138. Oxford: Oxbow Books.
  • Souvatzi, S., A. Baysal and E. L. Baysal. 2018. Is there prehistory?, στο Souvatzi, S., A. Baysal and E. L. Baysal (eds.), Time and History in Prehistory, 1-27. London and New York: Routledge.
  • Hadji, A. and S. Souvatzi. 2014. Space and time in Mediterranean prehistory and beyond, στο Souvatzi, S. and A. Hadji (eds.), Space and Time in Mediterranean Prehistory, 1-31. New York: Routledge.
  • Souvatzi, S. 2013. Diversity, homogeneity and the transformative properties of the house in Neolithic Greece, στο D. Hofmann and J. Smyth (eds.), Tracking the Neolithic House in Europe: Sedentism, Architecture and Practice, 45-64. New York: Springer.
  • Souvatzi, S. 2013. Land tenure, social relations and social landscapes, στο M. Relaki and D. Catapoti (eds.), An Archaeology of Land Ownership, 21-45. London: Routledge.
  • Souvatzi, S. 2012. Space, place and architecture: a major meeting point between social archaeology and anthropology?, στο D. Shankland (ed.), Archaeology and Anthropology Past, Present, and Future, 173-196. Association of Social Anthropologists Monographs number 48. London: Berg.
  • Souvatzi, S. 2012. Between the individual and the collective: household as a social process in Neolithic Greece, στο B. J. Parker and C. P. Foster (eds.), New Perspectives on Household Archaeology, 15-43. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.
  • Chapman, J., B. Gaydarska, E. Skafida and S. Souvatzi. 2011. Personhood and the life cycle of Spondylus rings: an example from Late Neolithic Dimini, Greece, στο F. Ifantidis and M. Nikolaidou (eds.) Spondylus in Prehistory: New Data and Approaches – Contributions to the Archaeology of Shell Technologies, 139-160. Oxford: Archaeopress, British Archaeological Reports International Series 2216.
  • Souvatzi, S. 2008. Household dynamics and variability in the Neolithic of Greece: the case for a bottom-up approach to past societies, στο D. W. Bailey, A. Whittle and D. Hofmann (eds.), Living Well Together: Settlement and Materiality in the Neolithic of South-East and Central Europe, 17-27. Oxford: Oxbow Books.
  • Souvatzi, S. 2007. Social complexity is not the same as hierarchy, στο S. E. Kohring and S. Wynne-Jones (eds.) Socialising Complexity: Structure, Interaction and Power in Archaeological Discourse, 37-59. Oxford: Oxbow Books.
  • Σουβατζή, Σ. 2015. Πίσω από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους: κοινωνίες, ιδεολογίες και παραδόσεις της προϊστορίας και η συμβολή τους στη δημιουργία μνήμης και συνέχειας, στο Σ. Ευθυμιάδης και Α. Πετρίδης (επιμ.), Μυθοπλασίες: Χρήση και Πρόσληψη των Αρχαίων Μύθων από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα, 1-28. Αθήνα: Έλλην και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Δημάκη Σ. και Σ. Σουβατζή. 2012. Οικισμός της Πρώιμης Νεολιθικής στον Άγιο Βλάση Λοκρίδας. Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 3 (2009): 1121-1129. Βόλος: Υπουργείο Πολιτισμού και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Δημάκη Σ. και Σ. Σουβατζή. 2009. Προϊστορική έρευνα στην κοιλάδα του Βοιωτικού Κηφισσού: Νεολιθικό υλικό ανασκαφών Σωτηριάδη και Weinberg. Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2 (2006): 805-819. Βόλος: Υπουργείο Πολιτισμού και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Souvatzi, S. 2007. The identification of Neolithic households: unfeasible or just disregarded?, στο R. C. Westgate, J. Whitley and N. R. E. Fisher (eds.), Building Communities: House, Settlement and Society in the Aegean and Beyond, 19-28. London: British School at Athens Studies 15.
  • Σουβατζή, Σ. 2003. Η οικιακή οργάνωση ως ιδιαίτερη μονάδα κοινωνικής ανάλυσης: ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές προσεγγίσεις, στο Γ. Χουρμουζιάδης (επιμ.), Η Προϊστορική Έρευνα στην Ελλάδα και οι Προοπτικές της: Θεωρητικοί και Μεθοδολογικοί Προβληματισμοί, 333-339. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου στη μνήμη του Δ. Ρ. Θεοχάρη, Θεσσαλονίκη και Καστοριά, 26-28.11.1998. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
  • Souvatzi, S. and Skafida E. 2003. Neolithic communities and symbolic meaning: perceptions and expressions of social and symbolic structures at Dimini, Thessaly, στο L. Nikolova (ed.), Early Symbolic Systems for Communication in Southeast Europe, 429-441. Oxford: British Archaeological Reports International Series 1139.
Βιβλιοκρισίες
  • Souvatzi, S. 2002. Βιβλιοκρισία του συλλογικού τόμου Cultural Identity and Archaeology (1996, επιμ. Graves-Brown P., S. Jones and C. Gamble, Routledge). Archaeological Review from Cambridge 18: 204-210.
Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Σουβατζή, Σ. 2016. Προϊστορικές κοινωνίες και κοινωνική θεωρία. Αναγνώσεις, Κυριακάτικο ένθετο της εφημερίδας Αυγή, 17.4.2016, σελ. 26. Αφιέρωμα στο Σωτήρη Δημητρίου, με επιμέλεια του Άκη Παπαταξιάρχη.
  • Σουβατζή, Σ. (επιμ.). 2011. Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Κύπρο. Αφιέρωμα στα παρακάτω 4 διαδοχικά μέρη-τεύχη στο περιοδικό Χρονικό του Κυριακάτικου φύλλου της Κυπριακής εφημερίδας «Πολίτης». Λευκωσία, τεύχη 190-193, 20.11.2011, 27.11.2011, 4.11.2011 και 11.12.2011. Με τη συμμετοχή τριών φοιτητών μου από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου:
    • Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Κύπρο: Η αρχαιολογική έρευνα από τον 16ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Χρονικό 190: 3-22. 20 Νοεμβρίου 2011.
    • Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Κύπρο: Η αρχαιολογική έρευνα από το 1926 μέχρι το 1960. Χρονικό 191: 3-22. 27 Νοεμβρίου 2011.
    • Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Κύπρο: Η αρχαιολογική έρευνα από το 1960 μέχρι σήμερα. Χρονικό 192: 3-22. 4 Δεκεμβρίου 2011.
    • Ιστορία της Αρχαιολογίας στην Κύπρο: Διαχείριση και προβολή της αρχαιολογικής κληρονομιάς: Νομοθεσίες και Μουσεία, οι ανασκαφές στην Παλαίπαφο και τα σταυρόσχημα ειδώλια της Χαλκολιθικής περιόδου. Χρονικό 193: 3-22. 11 Δεκεμβρίου 2011.
  • Hadji, A. and S. Souvatzi. 2010. Space and time in Mediterranean prehistory. The European Archaeologist 34: 42.
Eκπαιδευτικά Συγγράμματα (κατόπιν πρόσκλησης-ανάθεσης και αναρτημένα ή εκδομένα)
  • Σουβατζή, Σ. 2011. Η Τέχνη της Νεολιθικής Εποχής στην Ελλάδα. Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό. Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Σουβατζή, Σ. 2010. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Αρχαιολογίας. Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό. Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Σουβατζή, Σ. 2009. Σημειώσεις Προϊστορικής Αρχαιολογίας. Aθήνα: Σχολή Ξεναγών.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας