Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία της υγείας

  • Κωδικός: ΛΓ0901
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Σούλα Μαρινούδη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00-15:00, αιθ. Ι

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα ποικίλα περιεχόμενα που αποκτούν η υγεία και η ασθένεια σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά συμφραζόμενα. Μέσα από την προσέγγιση της ανθρωπολογίας της υγείας οι τραυματικές και οδυνηρές εμπειρίες της ψυχής και του σώματος αποκτούν ιστορία και εντάσσονται σε συλλογικά βιώματα, πολιτικά συγκείμενα, διαπροσωπικά φαινόμενα και σχέσεις εξουσίας. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα διερευνήσουμε πώς αναδείχτηκε η  βιο-ιατρική ως το κυρίαρχο ιδεολογικό παράδειγμα του δυτικού πολιτισμικού πλαισίου, μέσα από ποιες κοινωνικές δομές θεσμίστηκε και νομιμοποιήθηκε ως καθεστώς αλήθειας. Θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της υγείας, η συνάρθρωσή της με το σώμα, το φύλο, την αναπηρία και άλλα πεδία εξουσίας. Θα προσεγγίσουμε κριτικά έννοιες όπως ασθένεια, θεραπεία, σώμα, κανονικότητα, φυσιολογικό και παθολογικό, αρτιμέλεια και αναπηρία, μέσα από την εμβάθυνση στις υποκείμενες κοινωνικές δομές που ορίζουν και υποστηρίζουν τις παραπάνω διχοτομήσεις. Θα εξετάσουμε πώς οι λόγοι αυτοί, οι πρακτικές και οι τεχνολογίες ασκούν κοινωνικό έλεγχο, παράγουν υποκείμενα, δημιουργούν και αναπαράγουν τις κοινωνικές ιεραρχίες. Τέλος, θα δούμε πώς οι αντιλήψεις για την υγεία σωματοποιούνται από τα ίδια τα δρώντα υποκείμενα ή πώς οι ασθενείς αντιστέκονται στις κατηγοριοποιήσεις και υπερασπίζονται τα βιώματά τους.

Συγγράμματα

  • Οικονόμου, Χ., Σπυριδάκης, Μ. (2011): Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας, Αθήνα: Σιδέρης
  • Αθανασίου, Α. (επιμ.) (2011): Βιοκοινωνικότητες: Θεωρήσεις στην ανθρωπολογία της υγείας, Αθήνα: Νήσος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας