Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η βυζαντινή κοινωνία μέσα από τις αρχειακές πηγές

  • Κωδικός: ΙΣ5071
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα επιχειρεί να εξετάσει διαφορετικές όψεις του κοινωνικού πλαισίου εντός του οποίου κινούνταν οι Βυζαντινοί, κυρίως εντός των θεσμών, διοικητικών και εκκλησιαστικών. Η αλληλεπίδραση κοινωνικών, δικαϊκών, οικονομικών παραγόντων βρίσκονται στο επίκεντρο προκειμένου για την ανάγλυφη παρουσίαση της βυζαντινής κοινωνίας και των όψεων που την αφορούν: φιλικές και πελατειακές σχέσεις, οικογένεια-γάμος-κληρονομιά, οικονομική διαχείριση, θρησκευτικός βίος κ.ά. Εξετάζονται ως βασικό υλικό οι αρχειακές πηγές του Βυζαντίου (κυρίως επιστολογραφία και μοναστηριακά αρχεία).

Το μάθημα είναι σεμινάριο με υποχρεωτική απαλλακτική εργασία, παρουσίασή της στην αίθουσα, και υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών (δικαιολογούνται μόνο δύο απουσίες μετά την δήλωση μαθημάτων).

Συγγράμματα

  • Νυσταζοπουλου-Πελεκιδου Μ. (2014): Βυζαντινη διπλωματικη, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
  • Λαϊου - Θωμαδάκη Α. (2001): Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, Αθήνα: ΜΙΕΤ (2)
  • Kazhdan A.P., Epstein A.W. (1996): Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αι., Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας