Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οικονομία του Βυζαντίου

  • Κωδικός: ΙΣ4091
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έφη Ράγια
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2021-2022 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η βυζαντινή περίοδος (324/330-1453) αποτελεί μία από τις καλύτερα καταγεγραμμένες περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, διαπίστωση που ισχύει και για την οικονομία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Όχι μόνο οι ιστορικοί και χρονογράφοι, αλλά και πολυάριθμα φορολογικά, νομικά και αγιολογικά κείμενα, μοναστηριακά αρχεία, ακόμα και οι επιγραφές και οι επιστολές, εμπεριέχουν πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου που διαφωτίζουν τις οικονομικές παραμέτρους που διέπουν την καθημερινή ζωή και την κοινωνία του Βυζαντίου. Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν με τη βοήθεια των πηγών οι οικονομικοί θεσμοί του Βυζαντίου, η φορολογία, η αγροτική κοινωνία και παραγωγή και το εμπόριο.

Συγγράμματα

  • Λαΐου Α., Morrisson C. (2011): Η Βυζαντινή οικονομία, Αθήνα: Παπαδήμας
  • Λαϊου - Θωμαδάκη Α. (2001): Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, Αθήνα: ΜΙΕΤ (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας