Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Όψεις της καθημερινής ζωής στην Οθωμανική περίοδο

 • Κωδικός: ΙΣ4041
 • Κατεύθυνση: Ιστορία
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 εαρινό

Περίληψη

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρξε μια μεγάλη πολυεθνική αυτοκρατορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων που τη συναποτελούσαν. Παράλληλα, αποτέλεσε μια γέφυρα χρονική ανάμεσα στο Μεσαίωνα και τους Νεότερους Χρόνους, με καινοτομίες να εισάγονται σταδιακά αλλά και παραδοσιακά μορφώματα να διατηρούνται στο χρόνο. Στόχος του μαθήματος θα είναι να καταδειχθούν οι διαφορετικές αυτές πτυχές, οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι εκφάνσεις του αγροτικού, αστικού και παλατιανού βίου, τα στοιχεία της διατροφής, της ένδυσης, των πεποιθήσεων, της τέχνης και της γραφής.

Συγγράμματα

 • Peirce L.P. (2018): Το σουλτανικό χαρέμι, Αθήνα: ΜΙΕΤ
 • Suraiya F. (2000): Κουλτούρα και Καθημερινή Ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Αθήνα: Εξάντας
 • Γκαρά Ε., Τζεδόπουλος, Γ. (1995): Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία, Θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές δυναμικές, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
 • Παπασταματίου Δ., Κοτζαγεώργης Φ. (2015): Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας