Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού

  • Κωδικός: ΙΣ4021
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 εαρινό

Περίληψη

Στο μάθημα αυτό, που έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και απαιτεί συστηματική παρακολούθηση, γίνεται μια εισαγωγή στη μελέτη της ιστορίας του πρώιμου χριστιανισμού, τις βασικές της πηγές και τις μεθόδους προσέγγισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Καινή Διαθήκη, και ιδιαιτέρως στις Πράξεων των Αποστόλων και σε ορισμένες επιστολές. Διάφορα πρώιμα χριστιανικά κείμενα εξετάζονται στο ιστορικό τους πλαίσιο και σε συσχετισμό με άλλα συναφή τεκμήρια. Για τη σωστή παρακολούθηση του μαθήματος είναι αναγκαία μια επαρκής εξοικείωση με την ιστορία των ρωμαϊκών. Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια έκδοση της Καινής Διαθήκης. Θα εκπονήσουν σχετικές εργασίες και θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις προόδου.

Συγγράμματα

  • Κουκουσάς Β., Βαλαής Δ. (2011): Θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας, Αθήνα: Μπαρμπουνάκης
  • Weiss J. (2001): Ο αρχέγονος Χριστιανισμός, Αθήνα: Άρτος Ζωής (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας