Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πόλη και ύπαιθρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες

  • Κωδικός: ΙΣ4011
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 χειμερινό

Περίληψη

Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν οι λειτουργίες των πόλεων και της υπαίθρου, η οργάνωση των οικισμών και της κοινωνικής ζωής, οι οικονομικές δομές, οι αυτοδιοικητικοί μηχανισμοί αλλά και η δυναμική μεταξύ πόλης και υπαίθρου. Θα γίνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών της αυτοκρατορίας, έτσι ώστε να καταδειχθεί και ο ρόλος που έπαιζε σε κάθε περιοχή η διαφορετική παράδοση και οι κατά τόπους “εθνικές” και θρησκευτικές ομάδες.

Συγγράμματα

  • Κοτζαγεώργης Φ. (2019): Πρώιμη Οθωμανική Πόλη, Αθήνα: Βιβλιόραμα
  • Γκαρά Ε., Τζεδόπουλος, Γ. (1995): Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην οθωμανική αυτοκρατορία, Θεσμικό πλαίσιο και κοινωνικές δυναμικές, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
  • Παπασταματίου Δ., Κοτζαγεώργης Φ. (2015): Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας