Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Προφορική ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ3081
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό

Περίληψη

Οι κεντρικοί στόχοι του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: (α) με βασικές πλευρές του θεωρητικού διαλόγου που αναπτύσσεται γύρω από τα ζητήματα της προφορικής ιστορίας και της μνήμης και (β) με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της έρευνας που χρησιμοποιεί τη συνέντευξη ως βασική ιστορική πηγή.

Στο πρώτο μέρος του εξαμήνου θα εξεταστούν αφενός οι υποκειμενικές διαστάσεις και αφετέρου τα κοινωνικά πλαίσια και οι πολιτικές της μνήμης. Επίσης, οι σχέσεις ατομικής και συλλογικής μνήμης και η επίδραση της μνήμης στη διαμόρφωση ταυτοτήτων. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες στο μάθημα θα έρθουν σε επαφή με τα διαδοχικά στάδια διεξαγωγής της συνέντευξης, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τελική αξιοποίηση του προφορικού υλικού. Παράλληλα, θα μελετηθούν οι πρακτικές, μεθοδολογικές, θεωρητικές και δεοντολογικές πτυχές της συνέντευξης.

Συγγράμματα

  • Abrams L. (2016): Θεωρία Προφορικής Ιστορίας, Αθήνα: Πλέθρον
  • Thompson P. (2002): Φωνές από το παρελθόν, Αθήνα: Πλέθρον
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας