Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Οι κοινωνίες του ιταλικού χώρου κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο

  • Κωδικός: ΙΣ3061
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 εαρινό, 2018-2019 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας του ιταλικού χώρου από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα, με στόχο την ανάδειξη της πολυμορφίας που χαρακτήριζε τις αγροτικές και αστικές κοινωνίες της ιταλικής χερσονήσου. Καλύπτονται οι περίοδοι που ιστοριογραφικά έχουν καταγραφεί ως "Αναγέννηση" και "Αντιμεταρρύθμιση" ή "Καθολική Μεταρρύθμιση" ενώ ταυτόχρονα προβληματοποιείται η χρήση αυτών των όρων. Επιμέρους ζητήματα που θα εξεταστούν: μορφές διακυβέρνησης (κοινότητες, δεσποτείες, εδαφικά κράτη), κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομική ζωή και υλικός πολιτισμός, εκκλησιαστική οργάνωση και λαϊκή θρησκευτικότητα, ο κόσμος των ελίτ και των πληβείων, ο κόσμος των τεχνών και των γραμμάτων, αίρεση, απόκλιση και ετεροδοξία, θρησκευτικές και κοσμικές συσσωματώσεις, καθημερινή ζωή, φύλο και σεξουαλικότητα, εργασία, φτώχεια και μετανάστευση, περίθαλψη και φροντίδα του σώματος.

Συγγράμματα

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας