Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η νέα ιστορία στον 20ο αιώνα

  • Κωδικός: ΙΣ2871
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο αυτό συζητείται η μετάβαση από το παλαιό ιστοριογραφικό καθεστώς, στη «γένεση» της σύγχρονης ιστορίας με το νέο παράδειγμα του περιοδικού Annales. Συζητείται διεξοδικά το έργο του  Braudel και η έννοια της «μακράς διάρκειας» και η «τρίτη» γενιά των ιστορικών των που φέρνουν στην ιστορία τη συζήτηση για την ανθρωπολογία, τη μικρή κλίμακα, την αφηγηματικότητα και τη μνήμη. Το σεμινάριο αποσκοπεί να καθοδηγήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα προβλήματα, τις προσεγγίσεις και τα αντικείμενα που συγκρότησαν το πεδίο της νέας ιστορίας από την εποχή των Μ. Μπλοκ και Λ. Φεβρ έως σήμερα.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας