Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η μεσογειακή Τριάδα: Αλεύρι, λάδι, κρασί. Η οικονομία της διατροφής στην Αρχαιότητα

  • Κωδικός: ΙΣ2711
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο αποβλέπει στη διερεύνηση του ρόλου της μεσογειακής τριάδος (αλεύρι, λάδι, κρασί), του βασικού τρίπτυχου της πρωτογενούς παραγωγής, στην οικονομία της διατροφής κατά την αρχαιότητα (Γεωμετρικά χρόνια με Πρωτοβυζαντινή εποχή). Αναλύεται κυρίως το θέμα της παραγωγικής διαδικασίας και των διαχρονικά διάφορων τεχνικών (αμπελοκαλλιέργεια, οινοπαραγωγή, ελαιοπαραγωγή κά.). Ειδική αναφορά γίνεται στα παραπληρωματικά προϊόντα [αλάτι, κτηνοτροφία (Γάλα και Κρέας), Ψυχανθή–Ελλοβόκαρπα], αλλά και στη συμπληρωματική οικονομία (θήρα, αλιεία).

Ο/η απόφοιτος αποκτά επαρκείς εκπαιδευτικές δεξιότητες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και δεξιότητες στην ανάλυση όλων των περιόδων και όλων των κατευθύνσεων της σύγχρονης ιστορικής έρευνας (ελληνικής και κυρίως διεθνούς βιβλιογραφίας), στη σύνθεση ιστορικής πραγματείας, καθώς και στη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών πληροφορικών τεχνολογιών.

Συγγράμματα

  • Πίκουλας Γ.Α. (2006): Δρόμοι του λαδιού στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Oμίλου Πειραιώς
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας