Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεσμοί της βυζαντινής κοινωνίας

  • Κωδικός: ΙΣ2631
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2015-2016 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό

Περίληψη

Tο σεμινάριο αποτελεί εμβάθυνση στην κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφία του Βυζαντίου, για την κατανόηση της διαμόρφωσης της βυζαντινής κοινωνίας, με βάση τις πηγές. Στο επίπεδο της διακυβέρνησης θα μελετηθούν το πολιτειακό και πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί του (αυτοκράτορας, σύγκλητος, γραφειοκρατία, στρατός) και η εκκλησία και η σχέση της με το κράτος. Στο κοινωνικό επίπεδο θα εξεταστούν το φορολογικό σύστημα, οι θεσμοί της οικονομίας, της αγροτικής τρόποι καλλιέργειας της γης, σχέσεις εργασίας) και της αστικής εμπόριο (οργάνωση συντεχνιών, κρατικός έλεγχος). Οι θεσμοί που αφορούν την κοινωνία (κοινωνικές τάξεις, ευγένεια) και την οικογένεια (γάμος, σύστημα συγγενείας) θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Τέλος, θα εξεταστούν ξένοι θεσμοί  που δεξιώθηκε το Βυζάντιο.

Συγγράμματα

  • Γλυκατζή-Αρβελέρ, Ελένη (2207): Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Ψυχογιός
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας