Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.)

  • Κωδικός: ΙΣ2591
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Μήτσος Μπιλάλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2020-2021 χειμερινό, 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Στο σεμινάριο αυτό θα συζητήσουμε κάτι το οποίο, σ' ένα πρώτο τουλάχιστον άκουσμά του, προκαλεί απορίες. Θα διερευνήσουμε, λοιπόν, το ανθρώπινο σώμα ως μια επιφάνεια που διαμορφώνεται κι αλλάζει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Με άλλα λόγια, θα συζητήσουμε το σώμα ως αντικείμενο της Ιστορίας, ένα αντικείμενο γοητευτικό, καθώς η ιστορία του συγκεφαλαιώνει με εξαιρετικά εύγλωττο τρόπο μείζονες εξελίξεις στα πεδία της κοινωνικής, πολιτισμικής και της οικονομικής Ιστορίας.

Έμφαση θα δοθεί στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα και στην 'ανακάλυψη των αισθήσεων'. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία: ο ερχομός της Βιομηχανικής Επανάστασης προϋπέθεσε και αξιοποίησε μεγάλες μετατοπίσεις τόσο στην εννοιολόγηση του ανθρώπινου σώματος όσο και στη δημιουργία νέων υποκειμένων, ικανών να σταθούν με τη διαφοροποιημένη σωματικότητά τους μέσα στο καινούργιο σκηνικό της εποχής των μηχανών.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας