Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Φεουδαρχία: Όψεις της κοινωνικής ιστορίας και ιστοριογραφικές διαμάχες

  • Κωδικός: ΙΣ2581
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό

Περίληψη

Στο σεμινάριο αυτό συζητούνται αρχικά οι διαφορετικές νοηματοδοτήσεις του όρου φεουδαρχία. Στη συνέχεια το φαινόμενο της φεουδαρχίας στη μεσαιωνική Δύση εξετάζεται με την τριπλή σημασία των σχέσεων ανάμεσα σε άρχοντες και αγρότες στη χωροδεσποτεία, των σχέσεων της φεουδαρχικής υποτέλειας που χαρακτηρίζουν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και της κυρίαρχης ιδεολογίας. Αναλύονται πηγές που διαφωτίζουν αυτές τις όψεις.

Το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με σοβαρά ιστοριογραφικά ζητήματα και με τη μελέτη των μεσαιωνικών πηγών.

Συγγράμματα

  • Μπενβενίστε Ρ. (2009): Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους, Αθήνα: Πόλις
  • Καραπιδάκης Ν.Ε. (2002): Ιστορία της μεσαιωνικής δύσης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (3)
  • LeGoff J. (1993): Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής δύσης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας