Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη

  • Κωδικός: ΙΣ2241
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τη πορεία διαμόρφωσης της ιστορίας των γυναικών και του φύλου (women's history / gender history) από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έως σήμερα. Αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι μετασχηματισμοί της ιστορίας των γυναικών και του φύλου σε συνάρτηση με το εκάστοτε ιστοριογραφικό τοπίο, τη φεμινιστική θεωρία και πολιτική και συναφή ερευνητικά πεδία, όπως η ιστορία του σώματος και της σεξουαλικότητας. Επίσης, συζητούνται επιμέρους παραδείγματα από την ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία σε μια σειρά θεμάτων, όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η οικογένεια, η πολιτική, η θρησκεία, η τέχνη, το σώμα, ο αθλητισμός, η σεξουαλικότητα και ο χώρος. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τη χρήση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου στις ιστορικές σπουδές.

Μαθησιακοί στόχοι:
Εξοικείωση με το φύλο ως κατηγορία ιστορικής ανάλυσης και εμβάθυνση στους τρόπους συγκρότησης των σχέσεων εξουσίας· γνωριμία με τις βασικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και το φεμινιστικό θεωρητικό πλαίσιο· προβληματοποίηση των σχετικών εννοιών και ερμηνευτικών εργαλείων· άντληση συμπερασμάτων μέσω συγκρίσεων· αναθεώρηση παραδεδομένων αντιλήψεων και αναγνώριση της πολυπλοκότητας στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης.

Συγγράμματα

  • Γκότση Γ., Διαλέτη Α., Φουρναράκη Ε. (επιμ.) (2015): Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, Αθήνα: Ασίνη
  • Αβδελά Ε., Ψαρρά Α. (επιμ.) (2008): Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια (2η έκδοση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας