Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστοριογραφία του Βυζαντίου

  • Κωδικός: ΙΣ1651
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Τι ήταν το Βυζάντιο, και πώς εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας; Πως είδαν το Βυζάντιο οι σύγχρονοι ιστορικοί; Στο μάθημα αυτό η αυτοκρατορία του Βυζαντίου εξετάζεται περισσότερο ως ιστοριογραφικό και ερευνητικό αντικείμενο που θέτει πολυδιάστατα και περίπλοκα προβλήματα για τον σύγχρονο ερευνητή. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν όχι μόνο η εικόνα του Βυζαντίου, η οποία επηρεάστηκε από την εξέλιξη της ίδιας της ιστοριογραφίας που βρισκόταν υπό την επιρροή σύγχρονων (πολιτικών και κοινωνικών) κινημάτων, αλλά και επιμέρους ζητήματα της Βυζαντινής Ιστορίας (κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και αντιπαραθέσεις, το πρόβλημα της φεουδαρχίας) και ο τρόπος που αυτά αντιμετωπίστηκαν από τους σύγχρονους ερευνητές, αλλά και οι μεθοδολογίες που επιλέχθηκαν.

Οι φοιτητές θα εξεταστούν με την συγγραφή δύο περιλήψεων επιστημονικών άρθρων για επιλεγμένα ζητήματα της ιστορίας του Βυζαντίου.

Συγγράμματα

  • Καλδέλλης Α. (2020): Λαός και εξουσία στο Βυζάντιο. Η πολιτεία της Νέας Ρώμης, Θεσσαλονίκη: Θύραθεν
  • Beck Η.G. (2009): Η Βυζαντινή χιλιετία, Αθήνα: ΜΙΕΤ (4η ανατύπωση)
  • Mango C. (2013): Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας