Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Όψεις της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο

  • Κωδικός: ΑΡ3051
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό

Περίληψη

Με άξονα τις γραπτές ιστορικές μαρτυρίες και τα αρχαιολογικά ευρήματα ή τα μουσειακά εκθέματα στη σειρά των μαθημάτων θα εξεταστεί ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων στο Βυζάντιο και οι τομείς του υλικού πολιτισμού που τον αφορούν. Η γέννηση, η παιδική ηλικία, ο γάμος και ο θάνατος, οι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών, αλλά και θέματα της καθημερινής ζωής, όπως η κατοικία, ο εξοπλισμός του σπιτιού και η επίπλωση, η ένδυση, η αγροτική ζωή, η διατροφή, η υγεία και η αρρώστια, αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα που θα μελετηθούν τόσο από ιστορική όσο και από αρχαιολογική άποψη. Η έμφαση θα δοθεί στις γραπτές πηγές και τα ευρήματα κυρίως από τις ελλαδικές περιοχές και τη Μικρά Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης. Δύο περιλήψεις άρθρων και μια τελική εργασία θα συμβάλουν τόσο στην άσκηση στη μελέτη ειδικών κειμένων (άρθρων και κεφαλαίων βιβλίων) όσο και στην παραγωγή λόγου πάνω σε ειδικά θέματα που άπτονται  του θέματος του σεμιναρίου.

Based on written historical evidence and archaeological finds or museum exhibits, the course will examine the life cycle of people in Byzantium and the related areas of material culture. Birth, childhood, marriage and death, the roles of men and women, as well as issues of everyday life such as ekistics, household equipment and furniture, clothing, agrarian life, food and diet, health and disease, are some of the topics that will be studied from both a historical and an archaeological point of view. Emphasis will be placed on written sources and the archaeological material from the Greek peninsula and Asia Minor, including Constantinople. Two summaries of published articles and a final paper will contribute both to the exercise in the study of special texts (articles and book chapters) and to the production of texts on specific issues resulting from the theme of the seminar.

Συγγράμματα

  • Eideneier H. (εκδ.) (2018): Πτωχοπρόδρομος, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
  • Ανδρούδης Π. (2021): Όψεις του καθημερινού βίου στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης
  • Kazhdan A.P., Epstein A.W. (1996): Αλλαγές στον βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11ο και 12ο αι., Αθήνα: ΜΙΕΤ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας