Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Οργάνωση ΠΜΣ

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για διοικητικά και φοιτητικά θέματα, όπως:

 • Εγγραφές φοιτητών
 • Τήρηση αρχείου (βαθμολογίες, υποτροφίες, χορήγηση διπλωμάτων κ.λ.π.)
 • Έκδοση πιστοποιητικών

Υπεύθυνη: Πόπη Χατζηλαζαρίδου (2421074795)

Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ

Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι τα παρακάτω:

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.): Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος. Είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.): Η Σ.Ε. απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Ο Διευθυντής προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Επιτροπές

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει με θητεία δύο (2) ετών τις εξής Επιτροπές:

Επιτροπή επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:

 • Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 • Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας
 • Διοργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων και των συνεντεύξεων
 • Κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια του Π.Μ.Σ. και
 • Εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ. για την επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων.

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αντικείμενο της Επιτροπής είναι:

 • Η τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των διπλωματικών εργασιών, στην κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων κ.λ.π.
 • Η αποφυγή της λογοκλοπής εργασιών.

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Αντικείμενο της Επιτροπής είναι:

 • Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του Προγράμματος.

Η Γ.Σ.Ε.Σ., εφόσον το κρίνει απαραίτητο, συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές. Όλες οι προτάσεις, εισηγήσεις και αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Βιβλιοθήκη

Οι ανάγκες των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος για την πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό (βιβλία, έντυπα, ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κλπ) καλύπτονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στο Βόλο. Το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών υπηρεσιών, όπως δανεισμός, κρατήσεις, αναζήτηση καταλόγων, ανάκτηση άρθρων περιοδικών, παραγγελίες κλπ, γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης και προσφέρονται από το δικτυακό της τόπο (http://www.lib.uth.gr).

Υλικοτεχνική υποδομή

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική υποστήριξη

Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ. γίνεται από το διοικητικό προσωπικό του Π.Θ. που υπηρετεί στο Τμήμα. Η τεχνολογική υποστήριξη γίνεται από το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος.

Οικονομικά θέματα

Πόροι

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση του Π.Μ.Σ. από χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, πόρους από ερευνητικά προγράμματα.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικών του Π.Μ.Σ. και υποβάλλονται μια φορά το χρόνο για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

Δαπάνες

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. διατίθενται για:

 • Τη διοργάνωση συμποσίων, ημερίδων και διαλέξεων
 • Τις εκπαιδευτικές εκδρομές των φοιτητών στο πλαίσιο σεμιναρίων
 • Τις μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων καθηγητών και ερευνητών στο πλαίσιο σεμιναρίων
 • Υποτροφίες και αποζημιώσεις φοιτητών του Π.Μ.Σ.
 • Για την αγορά εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών
Υγειονομική κάλυψη - Πάσο

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη, δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, δικαιούνται τη χορήγηση δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας