Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και πολιτικές χρονικότητες

  • Κωδικός: ΜΚ1912
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ελευθερία Δέλτσου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)

Περίληψη

Το ζήτημα της κοινωνικής αλλαγής και ευρύτερα των κοινωνικο-πολιτισμικών μετασχηματισμών ήταν ένα από τα ερωτήματα που συνέβαλαν στο μετασχηματισμό της ίδιας της ανθρωπολογίας. Οι προσεγγίσεις του 19ου αι. και του πρώτου μισού του 20ου αι. βλέπανε άλλες κοινωνίες να έχουν τη δυναμική της αλλαγής και άλλες όχι, άλλες να είναι «ψυχρές» και άλλες «θερμές». Στην πορεία η ανθρωπολογία συμμετείχε ενεργά στην «ιστορική στροφή στις κοινωνικές επιστήμες» και έβαλε ζητήματα συγκρότησης των ιστορικών υποκειμενικοτήτων, της ιστορικής φαντασίας, και φυσικά και της ίδιας της εθνογραφικής αναζήτησης. Η τροπικότητα της ιστορικότητας εντάχθηκε στην ανθρωπολογική μελέτη των νοηματοδοτήσεων και των στρατηγικών διαχειρίσεων του παρελθόντος. Το ζήτημα όμως της αλλαγής δεν αφορά μόνον τη συγκρότηση του παρελθόντος και του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος που έπεται. H κατεύθυνση της αλλαγής, λοιπόν, είναι το παρόν ή/και το μέλλον μιας κοινωνίας σε σχέση με το παρελθόν της; Υπάρχουν διαφορετικές χρονικότητες ως «κατευθύνσεις» της κοινωνικής αλλαγής ή η νεωτερικότητα με την κυριαρχία του κράτους και της αγοράς αποτελεί μια προδιαγεγραμμένη αλλαγή; Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την αλλαγή ως αντίσταση, αμφισβήτηση, μετασχηματισμό μέσα από έννοιες της χρονικότητας; Το μάθημα αυτό θα συζητήσει τα ερωτήματα αυτά επικεντρωνόμενο αφενός σε προσεγγίσεις που προβλέπουν τη χρονική μετάβαση στη νεωτερικότητα ή/και τη μετανεωτερικότητα, αφετέρου σε προσεγγίσεις που θέτουν το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες αλλαγής έξω από τα κυρίαρχα χρονικά αντιληπτικά πλαίσια.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας