Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: θεωρία και πράξη

  • Κωδικός: ΑΠ1100
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 1
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 10.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Εμβάθυνση στις τεχνικές και μεθόδους της έρευνας επιφανείας και της αρχαιολογικής ανασκαφής. Οι θεματικές αφορούν τις διαδικασίες που ακολουθούνται αφενός για τον εντοπισμό θέσεων του παρελθόντος μέσω της επιφανειακής έρευνας και την συναγωγή συμπερασμάτων από αυτές και αφετέρου τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην επιστήμη της αρχαιολογίας για τη διεξαγωγή ανασκαφών και τη συνακόλουθη διαχείριση τόσο των μνημείων όσο και των κινητών ευρημάτων. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα από τον Αιγιακό και ευρύτερο Μεσογειακό χώρο όλων των χρονικών περιόδων. Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε σωστικές και συστηματικές ανασκαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διαχειρίζονται το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας