Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σύμφωνα με το ΑΣΕΠ

Οι παρακάτω τίτλοι που διδονται από τους αντίστοιχους φορείς εξέτασης θεωρούνται ότι αντιστοιχούν σε επίπεδο Γ2/C2 (άριστη γνώση) των αντίστοιχων γλωσσών.

Αγγλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 7,5 ΚΑΙ ΑΝΩ
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
UNIVERSITY OF MICHIGAN
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION
EDEXCEL
ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International
TRINITY COLLEGE LONDON
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης
EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2)
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2)
ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2)
Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2
Michigan State University
Test of Interactive English, C2 Level

Γαλλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ALLIANCE FRANCAISE
DALF – OPTION LETTRES
MINISTERE FRANCAIS DE L’ EDUCATION
(DALF C2)
MINISTERE FRANCAIS DE L’ EDUCATION
DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)]
UNIVERSITE DE PARIS IV SORBONNE
DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE)
CERTIFICAT DE COMPETENCES LINGUISTIQUES Επίπεδο C2
INSTITUT SUPERIEUR DES LANGUES VIVANTES (ISLV), DEPARTEMENT DE FRANCAIS, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΛΙΕΓΗΣ
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

Γερμανικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS)
Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου
KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS)
Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου
ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP)
Ινστιτούτο Goethe
ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN
Πανεπιστήμιο Γενεύης

Ιταλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
DIPLOMA DI TRADUTTORE
DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE
CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας