Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σύμφωνα με το ΑΣΕΠ

Οι παρακάτω τίτλοι που διδονται από τους αντίστοιχους φορείς εξέτασης θεωρούνται ότι αντιστοιχούν σε επίπεδο Γ2/C2 (άριστη γνώση) των αντίστοιχων γλωσσών.

Αγγλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)

BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100 (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL

EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) – THE BRITISH CUNCIL - IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA) με βαθμολογία από 8,5 και άνω

ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (UNIVERSITY OF MICHIGAN)

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION Ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INETRNATIONAL CEF C2 (EDEXCEL)

ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (TRINITY COLLEGE LONDON)

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)

Pearson LCCI EFB Level 4 (ενότητες: reading, writing, listening speaking με βαθμό "Distinction" ή "Credit")

OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2)

Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2 (Michigan State University)

Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English C2 Level (Gatehouse Awards)

NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2)

AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: listening, reading, writing, speaking)

LRN Level 3 Certificate in ESOL International - (CEF C2)

GA Level 3 Certificate in ESOL International - (CEFR: C2)

C2 LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2-LanguageCert Level3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

Γαλλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE

Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 (Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας - CIEP)

DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) (Paris - Sorbonne Universite)

DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) (Paris -Sorbonne Universite)

Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV) (Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2)

Certificat V.B.L.T. Niveau Operationnel (Πανεπιστήμιο Γενεύης)

Γερμανικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Goethe-Zertifikat C2: Grobes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen) (Ινστιτούτο Goethe)

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS) (μέχρι 31-12-2011) (Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe)

KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) (μέχρι 31-12-2011) (Πανεπιστήμιο Ludwig – Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe)

ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) μέχρι 31-12-2011 (Ινστιτούτο Goethe)

ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN (Πανεπιστήμιο Γενεύης)

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2 (Ενότητες: Lesen, Hoeren, Schreiben, Sprechen)

Ιταλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών)

DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE

CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ)

CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ)

Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας