Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αιτήσεις - Δικαιολογητικά

Κάθε χρόνο, το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει στον τύπο και στην ιστοσελίδα του πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά. Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις εισαγωγής.

Στην υποβολή υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής περιλαμβάνονται:

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση που εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να συμπληρωθεί
 2. Αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση (για τους επί πτυχίω).
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν)
 6. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Γραπτή Πρόταση σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τους λόγους του υποψηφίου για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.
 3. Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα, όπως διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επαγγελματική εμπειρία σχετική με τις Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ημερομηνία και χώρο που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιοι προσέρχονται τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν την εξέταση και φέρουν την αστυνομική ταυτότητά τους. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται την ίδια ημέρα και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και στον ηλεκτρονικό του κόμβο.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης και τη βιβλιογραφία σε κάθε μία από τις τρεις Κατευθύνσεις, δημοσιεύονται κάθε φορά με την προκήρυξη των εξετάσεων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και εγκρίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται και μοριοδοτούνται τα εξής:

 1. Γραπτή εξέταση σε ένα επιστημονικό πεδίο (με προαγωγή ή απόρριψη / pass-fail)
 2. Ο Φάκελος Υποψηφιότητας (0-10)
 3. Συνέντευξη: (0-10)
 4. Βαθμός πτυχίου (0-10)

Ξένες γλώσσες

Για τις κατευθύνσεις της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας είναι απαραίτητη η άριστη γνώση μιας βασικής ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), σε επίπεδο Γ2/C2, σύμφωνα με την κατάταξη των επιπέδων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας δεύτερης γλώσσας από τις τέσσερεις που αναφέρονται παραπάνω.

Για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο Γ2/C2, σύμφωνα με την κατάταξη των επιπέδων των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ. Επίσης είναι επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία μπορεί να συνδέεται και με την έρευνα του υποψηφίου.

Στους υποψηφίους και των τριών κατευθύνσεων που δεν διαθέτουν πτυχίο στη βασική γλώσσα σε επίπεδο Γ2/C2, δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν σε αυτήν αμέσως μετά το πέρας και της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό κάτω από τη βάση, δεν γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., έστω και αν έχουν επιτύχει στα επιμέρους άλλα κριτήρια. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των Κατευθύνσεων Ιστορίας και Αρχαιολογίας που δεν γνωρίζουν επαρκώς μια δεύτερη ξένη γλώσσα, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συστηματικά μαθήματα μιας βασικής ξένης γλώσσας εντός του Πανεπιστημίου για τέσσερα εξάμηνα και να λάβουν βεβαίωση ότι επέτυχαν στις εξετάσεις. Η επιλογή άλλης γλώσσας εκτός από τις βασικές είναι δυνατή, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την ειδίκευση που προτίθενται να ακολουθήσουν οι φοιτητές.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατανέμονται στις τρεις Κατευθύνσεις του Προγράμματος (Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία), σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών που ακολουθεί.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εισακτέων σε μια Κατεύθυνση δεν κρίνεται επαρκής, η Σ.Τ. έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την κάλυψη των κενών θέσεων είτε με τους επιλαχόντες των άλλων Κατευθύνσεων, είτε με την επανάληψη των εξετάσεων για τη συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Καθ’ υπέρβαση δύνανται να εισαχθούν υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και άλλες κατηγορίες υποτρόφων με απόφαση της Σ.Τ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας