Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παρουσίαση του ΠΜΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το Τμήμα ΙΑΚΑ οργανώνει και λειτουργεί το ανανεωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές».

Στο ΦΕΚ 1353 / τ. Β΄ / 19-4-2018 δημοσιεύτηκε η επανίδρυση του ΠΜΣ του ΙΑΚΑ. Η λειτουργία του επανιδρυμένου αρχίζει από το ακαδ. έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 4485 (ΦΕΚ 114 / τ. Α΄ / 4.8.2017).

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με στόχο: α) τη διεξαγωγή έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης,  β) την επαγγελματική ειδίκευση με τρόπο που θα διευκολύνει την απορρόφηση των επιστημόνων από την αγορά εργασίας και γ) την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεπιστημονικών μεθόδων στις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η λειτουργία του μπορεί να ανανεωθεί μετά από την πενταετία αυτή σύμφωνα με την αξιολόγηση από την Ε.Σ.Ε και με απόφαση της Συγκλήτου κατά το άρθρο 44 του Ν.  4485/2017.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας